Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haritalama ve İzleme Çalışması

Download
2021-07-01
Kadınlar ve diğer azınlık grupları eğitim ve istihdamda küresel boyutta elde ettikleri önemli kazanımlara rağmen, bazı alanlarda hala ciddi engellerle karşılaşmakta ve dezavantajlar yaşamaktadır. Bu rapor Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) toplumsal cinsiyet eşitsizliğine odaklanmaktadır. Önümüzdeki dönemde STEM alanlarının ekonomiyi ve geleceğin mesleklerini belirleme gücü artıkça, kadınların bu alanlarda düşük temsili birçok toplumda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirecektir. Bu nedenle kadınların STEM alanlarında karşılaştıkları engel ve sorunlarla mücadele etmek önem taşımaktadır. Bu raporda toplumsal cinsiyet ile STEM eğitim ve çalışma alanları arasındaki ilişkisellik dikkate alınarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin STEM alanlarında hangi noktalarda ortaya çıktığı ve nasıl deneyimlendiği incelenmektir. Bu raporda mevcut somut göstergeler ve haritalama çalışmalarının1 STEM alt yapısına katkı sunacak boyutlarına ek olarak, STEM alanlarında yeni göstergeler önerilerek izleme ve haritalama çalışması yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de yapılan ve yapılmayanları izlemek, haritalamak ve değerlendirmek raporun temel hedefidir.

Suggestions

Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Kısaca bilimsel bilginin bilim insanları, politika oluşturucular, medya ve halkla ile paylaşılması olarak tanımlanan bilim iletişimi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemede, bilim iletişiminin temel konuları kısaca değerlendirilmektedir. İlk olarak iletişim teorisi açısından bilim iletişimi açıklanmaktır. İkinci olarak bilim iletişiminin bilime, topluma ve bireylere faydası tartışılmaktadır. Üçüncü olarak da bilim iletişiminin tarihsel gelişimi aktarılacak ve modern bilim ...
The Role of Art in Science
Jong, Taeke M. de (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
The study of architectural, urban and related technical design struggles with its context sensitivity hampering a contextless and categorybound scientific generalization. Many concepts describing design issuesare different from the categories and variables of empirical science.Incomparable categories such as ‘strong’, ‘useful’ and ‘beautiful’ haveto be combined in design. These combinations cannot be expressed in a‘statement-based’ scientific discourse. Design annoyingly jumps throughits sentences and state...
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?
Akçomak, İbrahim Semih; Taşkın, Zehra (null; 2018-09-01)
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik k...
Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği
Doğan, Muhsin; Aydınoğlu, Arsev Umur; Akçomak, İbrahim Semih(2018-12-31)
Ulusal yenilik stratejileri ve politikaları bir ülkenin vatandaşlarının hayat kalitesi, kamu sağlığı, rekabet gücü ve güvenliğini sağlama açısından büyük öneme sahiptir. Yeniliklerin motor gücü, temel ve uygulamalı araştırmalardır. Bu konuların “araştırma”ya bağlı olması sebebiyle, dünyada birçok ülke üniversitelerini ve araştırma merkezlerini daha rekabetçi hâle getirmek düzenlemeler yapmaktadır. Almanya, Danimarka ve Norveç'teki Mükemmeliyet Merkezleri Avrupa’daki örneklerden bazılarıdır. Japonya’da ise D...
Tasarımcı ve Araştırmacılar için Yaratıcı Uzaktan Gözlem Araçları İncelemesi
Işık, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Global düzeyde ürün geliştiren bazı şirketler, gerek sosyal sorumluluk gerekse yeni bir pazar olması bakımından gelişmekte olan ülkelerdeki insanların hayat kalitesini artıracak ürünler tasarlamayı amaçlamaktadırlar. Bu açıdan tasarımcı ve araştırmacılarının, farklı coğrafyalardaki insanların problemlerini, ürün geliştirmeye uygun çalışma sahalarını ve market analizini yapması beklenmektedir. Ancak, ekonomik ve yönetimsel kısıtlar nedeniyle kimi zaman yerinde gözlem yapılamamakta dolayısıyla tasarımcı ve/ya...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner and E. Pehlivanlı Kadayifci, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haritalama ve İzleme Çalışması. 2021.