Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?

2018-09-01
Akçomak, İbrahim Semih
Taşkın, Zehra
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik kavramından öte (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasındaki evrimci süreçle bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikaları (BTY) evriminin ilişkilendirilerek, gelecek için nasıl bir BTY politikası sorusuna cevap aramak olmalıdır. Bu bildirinin amacı günümüzde (teknolojik) bilgiyi yaratan unsurlara ve bu unsurların evrimine odaklanarak, BTY politikası çerçevesinde yeni bir politika anlayışına olan ihtiyaç konusunda fikir yürütmektir.
STS Turkey 2018 : Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri Kitapçığı

Suggestions

Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi
Akçomak, İbrahim Semih (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikaları hemen her ülkenin ekonomik kalkınma seti içinde yer bulan unsurlardır. Farklı ülkelerde kurgulanan politika araçlarının giderek birbirine benzediği, bağlama-özgülük ilkesinin gözardı edildiği ve politika uygulamalarının teorinin önüne geçtiği günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının ana çerçevesini çizen teorik altyapının hatırlatılmasında fayda vardır. Bu nedenle ilk olarak devlet politikasının ana amaçları doğrultusunda, neo-klasik ve evrimci oku...
Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Kısaca bilimsel bilginin bilim insanları, politika oluşturucular, medya ve halkla ile paylaşılması olarak tanımlanan bilim iletişimi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemede, bilim iletişiminin temel konuları kısaca değerlendirilmektedir. İlk olarak iletişim teorisi açısından bilim iletişimi açıklanmaktır. İkinci olarak bilim iletişiminin bilime, topluma ve bireylere faydası tartışılmaktadır. Üçüncü olarak da bilim iletişiminin tarihsel gelişimi aktarılacak ve modern bilim ...
Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi
İpek, İlayda; Duman, Sumeyra; Genç, Furkan; Kılıç, Betül; Dikkaya, Dilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Son yıllarda artan rekabet koşullarının etkisi ile birlikte, marka otantikliği hem pazarlama araştırmacıları hem de uygulamacıları arasında önemli bir yer teşkil eden bir kavram olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, tüketicilerin markalarla olan bağları ve marka otantikliğini nasıl algıladıkları konularına verilen önem giderek artmasına rağmen, Türkiye bağlamında marka otantikliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Marka otantikliğinin kültüre özgü bir kavram olmasına...
Citation Formats
İ. S. Akçomak and Z. Taşkın, “Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?,” presented at the STS Turkey 2018 : Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86976.