Belediyeler İçin İklim Değişikliği Rehberi

Download
2020-01-01
Bu rehber, yerel iklim eylemini başlatmak ve mevcut mekânsal planlama ve uygulama pratiklerini iklim değişikliğine duyarlı hale getirmek için bir çerçeve önerisi sunmaktadır. Bu bağlamda, rehber, iklim değişikliği tartışmaları kapsamında, yerel yönetimlerin planlama ve uygulama pratiklerini bağlayıcı uluslararası çerçeveleri ve ulusal mevzuatı, yerel eylem için öncelikli konuları, uygulama ilkelerini ve yöntemlerini sunmaktadır.

Suggestions

Belediyeler İçin İklim Değişikliği Rehberi
Peker, Ender; Ataöv, Anlı (İdealKent Yayınları, 2020)
Bu rehber, yerel iklim eylemini başlatmak ve mevcut mekânsal planlama ve uygulama pratiklerini iklim değişikliğine duyarlı hale getirmek için bir çerçeve önerisi sunmaktadır. Bu bağlamda, rehber, iklim değişikliği tartışmaları kapsamında, yerel yönetimlerin planlama ve uygulama pratiklerini bağlayıcı uluslararası çerçeveleri ve ulusal mevzuatı, yerel eylem için öncelikli konuları, uygulama ilkelerini ve yöntemlerini sunmaktadır.
Sınıf İçindeki İletişimin Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Yaratmadaki Rolü: Sosyal Bilgiler Derslerinin Konuşma Çözümleme Çalışması
Engin Demir, Cennet; Mercan, Pinar(2016-12-31)
B çalışmada sosyal bilgiler derslerinde cinsiyete ve sosyo-ekomomik ve sosyo-kültürel statüye dayalı iletişim örüntüleri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve sınıf içi iletişim örüntülerinin fırsat eşitsizliği yaratmadaki rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Citation Formats
E. Peker and A. Ataöv Demirkan, Belediyeler İçin İklim Değişikliği Rehberi. 2020.