Hide/Show Apps

Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Download
2018-12-01
ŞUMUER, EVREN
GEZGİN, DENİZ MERTKAN
Yıldırım, İbrahim Soner
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ders sırasında öğretim amacı dışında mobil telefon kullanımının nomofobi düzeyi, kullanılan sosyal medya sayısı, genel not ortalaması ve cinsiyet değişkenleri tarafından ne düzeyde yordandığını incelemektir. Yordayıcı korelasyon araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmadaki veriler, Türkiye’deki dört devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 423 üniversite öğrencisinden anket formu kullanılarak toplanmıştır. Standart çoklu regresyon analizi sonuçları nomofobi düzeyi, kullanılan sosyal medya sayısı, genel not ortalaması ve cinsiyet değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin ders sırasında öğretim amacı dışında mobil telefon kullanma düzeyindeki varyansın %17’sini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıkladığını göstermiştir. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerinin ders sırasında öğretim amacı dışında mobil telefon kullanım düzeyine katkı yapan yordayıcılar çoktan aza doğru nomofobi düzeyi, cinsiyet, kullanılan sosyal medya sayısı ve genel not ortalaması şeklindedir. Elde edilen bulgular ışığında, sınıfta mobil telefon kullanımına ve gelecekteki çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.