Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics

Download
2014-01-01
Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecinin bütününü anlamaya ve bu bütüne müdahale etmeye yönelik açılımlar sağlamadığı savunulmaktadır. Kentleşme ve perakende coğrafyası arasındaki ilişkinin incelenmesindeki bu eksiklikten yola çıkan araştırma, kentsel gelişimin; kentlilerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri doğrultusunda şekillendiği savını Ankara kentindeki örgütlenmiş gıda perakendecilerinin mahalle özelliklerine göre dağılımı üzerinden doğrulamayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Ankara’da etkinlik gösteren 18 firmaya ait 516 örgütlü gıda perakende noktası bulundukları mahallelerle ilişkilendirilmiş ve bulunma oranları ile mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları, örgütlü gıda perakende firmalarının mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerine göre yer seçmekte olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre firmalar, üstünlükleri söz konusu olan mahallelerde daha çok sayıda bulunurken olumsuz konumdaki mahallelerde daha az varlık göstermektedirler. Sonuç olarak, kent-perakende gelişim ilişkisi üzerinde geliştirilecek yeni bir yaklaşımın ancak kentin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerini etkileyen kentsel politik iktisadın gerçeklerini içererek bütüncül ve gerçeğe yakın bir modelleme sunacağı ileri sürülmektedir.

Suggestions

Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF BRIDGES WITH MOBILE AND SMART TECHNOLOGIES FOR INFRASTRUCTURE-RELATED DECISION MAKING
Ramadan, Wasim; Orang, Ali; Ozer, Ekin; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-7-19)
Understanding the mechanical behavior of civil infrastructure under earthquakes has always been a fundamental concern in civil and structural engineering. Unlike many other disciplines, experimental modeling of civil infrastructure is cumbersome because of scale size, time constraints, and financial limitations. For these reasons, primary efforts on structural dynamics deal with theoretical models built on finite element (FE) method and structural health monitoring (SHM) systems with advanced sensor network...
History Of CIAM And Team 10
Günay, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
20. yüzyılın birinci yarısındaki mimarlık ve kentsel planlama eylemlerine damgasını vuran CIAM, dönemin ünlü mimar ya da mimar kökenli kent plancılarının, özellikle batı dünyasındaki sorunları tartıştığı bir toplantılar dizisidir. Mimarlık alanında 19. yüzyılın tarihsel mimari biçemleri canlandırma çabalanna, kentleşme alanında ise sanayi toplumunun yarattığı hızlı kentleşme, sağlıksız konut çevreleri, kirlenme ve yığılmalara bir tepki olarak doğmuştur. Yeni teknoloji, yapım yöntemleri ve mekân anlayışına i...
Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 67–95, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36188.