Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics

Download
2014-01-01
Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecinin bütününü anlamaya ve bu bütüne müdahale etmeye yönelik açılımlar sağlamadığı savunulmaktadır. Kentleşme ve perakende coğrafyası arasındaki ilişkinin incelenmesindeki bu eksiklikten yola çıkan araştırma, kentsel gelişimin; kentlilerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri doğrultusunda şekillendiği savını Ankara kentindeki örgütlenmiş gıda perakendecilerinin mahalle özelliklerine göre dağılımı üzerinden doğrulamayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Ankara’da etkinlik gösteren 18 firmaya ait 516 örgütlü gıda perakende noktası bulundukları mahallelerle ilişkilendirilmiş ve bulunma oranları ile mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları, örgütlü gıda perakende firmalarının mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerine göre yer seçmekte olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre firmalar, üstünlükleri söz konusu olan mahallelerde daha çok sayıda bulunurken olumsuz konumdaki mahallelerde daha az varlık göstermektedirler. Sonuç olarak, kent-perakende gelişim ilişkisi üzerinde geliştirilecek yeni bir yaklaşımın ancak kentin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerini etkileyen kentsel politik iktisadın gerçeklerini içererek bütüncül ve gerçeğe yakın bir modelleme sunacağı ileri sürülmektedir.

Suggestions

Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF BRIDGES WITH MOBILE AND SMART TECHNOLOGIES FOR INFRASTRUCTURE-RELATED DECISION MAKING
Ramadan, Wasim; Orang, Ali; Ozer, Ekin; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-7-19)
Understanding the mechanical behavior of civil infrastructure under earthquakes has always been a fundamental concern in civil and structural engineering. Unlike many other disciplines, experimental modeling of civil infrastructure is cumbersome because of scale size, time constraints, and financial limitations. For these reasons, primary efforts on structural dynamics deal with theoretical models built on finite element (FE) method and structural health monitoring (SHM) systems with advanced sensor network...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Longitudinal data analysis with statistical and machine learning methods in neuroscience
Çakar, Serenay; Gökalp Yavuz, Fulya; Department of Statistics (2022-8)
Exploration of brain activity under different conditions has been subject to many neuroscience studies. The recent developments in cognitive studies provide the opportunity to work on neural correlates of specific cognitive processes such as working memory, decision making, response inhibition, perception, and sensation. Brain response studies constitute multidimensional, multilevel or nested data sets formed by different parts of the brain of individuals. Hence, it is of significant importance to implement...
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 67–95, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36188.