Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme

Download
2020-09-01
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğrencilerin kullanılan teknolojilere yönelikalgıları belirlemektir. Bu kapsamda, 55 makaleyi kapsayan sistematik bir alan yazın taraması ayrıntılı olarakincelenmiştir. Yapılan derlemenin sonucunda, makalelerin çoğunun 1995-2018 yılları arasında yayınlandığınıgöstermiştir. Ayrıca, yürütülen çalışmalarda genel olarak çoklu yoklama deseninin kullanıldığı ve katılımcı olarakise ilkokul öğrencilerinin tercih edildiği belirlenmiştir. İlaveten, sistematik alan yazın taraması, öğrenmegüçlüğünde geliştirilmek istenen becerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri ortayakoymuştur. Bunlara ek olarak, kullanılan teknolojilerin öğrencilerin performanslarını olumlu yönde etkilediği ve öğrencilerin kullanılan teknolojilere yönelik algılarının genel olarak olumlu olduğu bulunmuştur.
ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION

Suggestions

Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Policy implications in the 'learning economy' a study on learning process model of Aselsan
Tezel, Nezahat; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
This study explores the relatively new concept of أThe Learning Economyؤ in the context of system of Innovation, which provides a basic understanding of all elements and their relations necessary to enhance the innovative capacity. This thesis aims to examine the structure and characteristics of ASELSAN (Electronic Industries Inc.) including i.e., firm-level technological activities. In the ءLearning Economy̕, rapid learning is the key factor for accelerating innovative capabilities and competitiveness for ...
Investigating fifth-grade students' functional thinking processes through a game-based learning activity
Arslandaş, Tuba; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2022-9)
The aim of this study was to investigate fifth-grade students' generalization and representation processes of functional relationships through a game-based learning activity. This study was carried out with four students selected from the fifth grade in a state village middle school in Mardin. In this school, where the researcher worked as a teacher, a Functional Thinking Test was applied to two classes, and participants were selected based on pre-test responses and the ability to express themselves. A pre-...
Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği
Bakar Çörez, Ayşegül; Tüzün, Hakan; Çağıltay, Kürşat (2008)
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını a...
Teachers' perceptions of constraints on improving student thinking in high schools
Akan (Özkan), Şule; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study is to investigate teachers' perceptions of constraints on improving student thinking skills in schools, and to find out whether there are differences in teachers' perceptions of constraints in terms of subject area, educational background, teaching experience, gender, geographical area, and school location. A survey design was used in this study. The questionnaire used in the study was developed by making use of the related literature, and it was administered to 522 teachers working in...
Citation Formats
S. Doğan and Ö. Delialioğlu, “Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme,” ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, pp. 611–638, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/42859.