İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

2015-01-01
AKBABA, AHMET
Erberk, Elif
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziyade demokratik eylemler şeklinde olsa da soruşturmalara dönüşen olaylara da rastlanabilmektedir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmanın evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Van merkezde bulunan 76 ilk ve ortaokulda görev yapan 1864 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise Random yöntemiyle belirlenen 10 ilk ve 7 ortaokulda görev yapan 116’sı kadın, 126’sı erkek olmak üzere toplam 242 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rahim tarafından geliştirilen ve Gümüşeli tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 5’li likert tipinde 28 maddeden oluşan “Çatışma Yönetim Stilleri Ölçeği” ile Kişisel bilgi formu kullanılmış çözümleri ise SPSS programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, okul müdürlerinin herhangi bir sorun karşısında öğretmenlerle birlikte hareket ettiği ve herkesi memnun edecek şekilde çözümler ürettiği, çözüm üretme sürecinde öğretmenlerin ve okulun çıkarlarının ön planda tutulduğu, erkek öğretmenlerin fikirlerinin bayan öğretmenlere daha çok önemsendiği, ayrıca öğrenim durumu yüksek olan öğretmenlerin işbirliği içinde hareket etme konusunda daha olumlu görüşlere sahip oldukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
The Journal of Academic Social Science Studies

Suggestions

İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması
Eret , Esra; Ok, Ahmet (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretme...
Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahlı çatışmanın etkilerinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek ekonometrik problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-F) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, çatışma ortamına maruz kalmadaki iller ve kuşaklar arasında gerçekleşen değişkenlik kullanılarak çatışman...
A STUDY ON SOURCES AND CONSEQUENCE OF SCIENCE TEACHERS’ SELF-EFFICACY
Pehlivan, Merve; Sungur, Semra; Sungur, Semra; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2022-2-11)
The purpose of this study was to investigate the relationship between sources and the consequence of science teachers’ self-efficacy. Science teachers’ self-efficacy was measured in terms of self-efficacy for student engagement, classroom management, and instructional strategies. As sources of self-efficacy Bandura’s hypothesized sources (i.e. mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, and physiological and emotional states), years of experience, implicit beliefs of science ability, and jo...
Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2007-01-01)
Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimine yaklaşımları ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için sınıf yönetimine yaklaşımları farklı (yüksek ve düşük düzeyde kontrol) olan iki öğretmen seçilmiş Bunların öğrencilerine (n=91), yedi başlık (empati, coşku, öğretim, cesaretlendirme, kontrol, geribildirim ve düzeltme) altında 36 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmenlerin sınıflarını nasıl yönettiğine ilişkin daha ayrıntılı bilg...
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
Citation Formats
A. AKBABA and E. Erberk, “İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI,” The Journal of Academic Social Science Studies, pp. 21–43, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69346.