Avrupa Uygarlığı, 1648-1945

2008
Merriman, John
Yıldırım, Onur
Bu ders Otuz Yıl Savaşları'nın bitişinden II. Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar geçen dönemde modern Avrupa Tarihi'nin genel bir özetini sunmayı amaçlamaktadır. Dersimiz boyunca Fransız Devrimi ve Napolyon gibi önemli olay ve şahısları incelemenin yanı sıra, sıradan insanların başkaldırı ve geçiş zamanlarındaki deneyimlerinin de üzerinde duracağız. Böylece ele aldığımız döneme tarihsel bir kaçınılmazlık bağlamında ve büyük adamların sürüklediği bir süreç olarak değil, daha ziyade nüfustaki değişiklikler, siyasi devrimler ve kültürel gelişme arasındaki karmaşık ilişkilerin penceresinden bakacağız. Ders kitabındaki okumalara sanat, edebiyat ve sinemanın klasik örnekleri eşlik edecek.

Suggestions

Registered female prostitution in the Ottoman Empire (1876-1909)
Belli, Burcu; Şeker, Nesim; Department of History (2020-9)
The main purpose of this dissertation is to analyse the practice of prostitution in Ottoman Empire during the reign of Abdulhamid II. In this regard, the effects of the modernization and bureaucratization process of this certain era vis-a-vis the act of prostitution will be revealed under the light of relative precedent European regulations. Furthermore, a thorough study focusing on the dynamics of conflict between state authorities and local powers on the issue of prostitution will be presented. This study...
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişte Büyük Toprak Sahiplerinin Sınıfsal Rolü ve Dönüşümü
Evrim Önal, Nevzat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz yılında yaşanan iktisadi değişimlerin başat faktörü imparatorluğun, kapitalist dünya ekonomisine eskisine göre çok daha sıkı bağlar ile entegre olmasıdır. 19. yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan uluslararası ticari ilişkiler bu entegrasyonun ilk adımını oluşturmuş, Avrupa devletlerine verilen demiryolu imtiyazları ve dış kaynaklı borçlanma süreci derinleştirmiştir. Yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyaları, başta ticaret limanları v...
İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.
Aygün, Rüveyde Sezer(2010-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe Anadolu'da Ortaçağ'dan Endüstri Devrimine kadar olan dönemdeki cam üretiminin tarihçesi, yapısal özellikleri çok az bilinmektedir. Nedeni bu konuda sistematik çalışmaların azlığıdır.Bu projede İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı camlarının hammadde özellikleri, bileşenleri, üretim yöntem(ler)i ve bozulmuşluk durumları arkeometrik yöntemlerle çalışılıp değerlendirilecektir. 2.1. Konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yeni Cami inşaatı Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663 de tamamlanmıştır. Bu d...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesı̇ Kararları Işığında Türkı̇ye’de Kadına Yönelı̇k Şı̇ddetı̇n Önlenmesi
Sönmez, Esma Yağmur (2020-12-01)
Kadına yönelik şiddet, gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olmak üzere hemen tüm dünya ülkelerinde karşılaşılan hukuki ve sosyal bir problemdir. İnsanlık tarihi içerisinde kadınla erkeğin birlikte yaşamaya başlaması kadar eski olan bu sorunla uluslararası alanda mücadele, Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‘nin üye ülkelerin imzasına açıldığı 1980’den önceye götürülememektedir Uluslararası alanda kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve...
An example of strategic command and coordination problem in the Ottoman army: the battle of shipka during the Ottoman-Russian war of 1877-1878
Taşdemir, Ahmet; Turan, Ömer; Department of History (2021-3-05)
This thesis analyzes the battle of Shipka during the Ottoman-Russian War of 1877-1878 within the context of its effect on the strategic command and coordination problems in the Ottoman army. The developments that took place during the war, the fall of the Shipka Pass and the attempts of the Ottoman forces torecapture the Shipka Pass will be discussed alongside the interventions from Istanbulto the front line, the effects of the commander appointments on the strategic command ...
Citation Formats
J. Merriman and O. Yıldırım, “Avrupa Uygarlığı, 1648-1945,” 00, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=184.