İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.

2010-12-31
Aygün, Rüveyde Sezer
1. Amaç ve Gerekçe Anadolu'da Ortaçağ'dan Endüstri Devrimine kadar olan dönemdeki cam üretiminin tarihçesi, yapısal özellikleri çok az bilinmektedir. Nedeni bu konuda sistematik çalışmaların azlığıdır.Bu projede İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı camlarının hammadde özellikleri, bileşenleri, üretim yöntem(ler)i ve bozulmuşluk durumları arkeometrik yöntemlerle çalışılıp değerlendirilecektir. 2.1. Konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yeni Cami inşaatı Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663 de tamamlanmıştır. Bu dönem, cami'ye başta ikinci bir minare olmak üzere türbe, medrese, sübyan mektebi, darülkurra, çarşı, sebil ve çeşme, cami içerisine de bir hünkâr kasrı eklenmiştir, ancak bu yapılardan bir bölümü zamanımıza ulaşamamıştır (Yücel, 1975; Özgümüş, 2009). Birkaç kez onarılan Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda son olarak 2009 yılında alçı revzenlerin bir kısmı yenilenmiş ve kırık camlar değiştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında, incelenmek üzere cam parçaları ve alçı çerçeve parçası toplanmıştır (Özgümüş, 2009). 2.2. Araştırmanın kapsamı ve zamana bağlı iş planı Proje kapsamında, camı ve alçı çerçeve örnekleri arkeometrik yöntemlerle incelenecektir. Proje aşamaları: •Örneklerin belgelenmesi ve kodlanması •Renk tanımının yapılması; Munsell ve CIELab Renk Sistemi •Örneklerin mikroskop ile incelenmesi ve; Örneklerin kimyasal özellikleri ve mineral içerikleri incelenecektir. Kullanılacak analitik yöntemler: - Element içeriğinin belirlenmesi; ICP-OES ve SEM-EDX - Mineral türü, taneciklerin dokusu ve dağılımı; Raman Spektroskopisi, SEM, FTIR ve XRD Proje ekibinin proje kapsamındaki iş akışı: 1 – 3. Aylar 4 - 6. Aylar 7 - 9. Aylar 5, 7, 6, 8 1, 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 10 - 11. Aylar 12. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [1] Prof. Dr. R. Sezer Aygün,[2] Prof. Dr. Şahinde Demirci,[3] Prof. Dr. Ömür Bakırer,[4] Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu,[5] Doç. Dr. Üzlifat Özgümüş,[6] Dr. Ali Akın Akyol,[7] Serra Kanyak (M.A.),[8] Selver Tekin 2.3.Konunun güncel ve evrensel olarak üreteceği ek bilgi ve/veya teknoloji Bu çalışma sonunda dönemin cam türü, kullanılan kumun kaynağı, renk verici maddeler, yapımında kullanılan teknik veya teknikler belirlenmiş olacaktır. Sonuçlar daha önce yapılan Orta Çağ cam çalışmaları ile karşılaştırılarak dönemler arasında cam teknolojisindeki gelişim veya değişim belirlenmeye çalışılacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışmada, Türkiye'de toplumsal sınıf farklılıkları ile farklılaşan yaşam tarzları arasındaki ilişkiyi aydınlatmak hedeflenmektedir. Birincil amaç kültürel sermaye, ekonomik sermaye, sosyal sermaye veya toplumsal sınıf pozisyonu gibi yapısal değişkenlerin, beğeni örüntüleri ve yaşamtarzları gibi son derece öznel görünen bir alanın oluşumunda ne kadar ve ne şekilde etkili olduğunu saptamaktır. Aynı zamanda, beğeni ve tüketim pratiklerine yönelik farkların, günümüz Türkiyesinde ...
İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Uğuryol, Drahşan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
İstanbul’un tarihi bahçeleri kullanım amaçları, tasarım özellikleri, ilişkide oldukları yapılara göre çeşitlilik göstermekte ve İstanbul’un kültür mirasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar içinde saray ve kasır bahçeleri tasarım özellikleri, bitki çeşitleri ve mimari elemanları ile en özel ve süslü bahçelerdir. Bu durum, saray ve kasırların imparatorluk yapıları olmalarından ötürü bahçelerine özen gösterilmesi, padişahların bahçeye ilgi duyarak düzenlenmesinde yerli ve yabancı bahçıvanlar ile biz...
The State Of Design: Towards An Assessment Of The Development Of Industrial Design In Turkey
Er, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
It has been more than twenty-five years since the concept of industrial design was first introduced into the Turkish context. During this period, industrial design was primarily taught as an off-shoot course from the existing architecture and interior design programmes, then separate, fully fledged industrial design departments were founded at some universities. Today these departments have their own postgraduate programmes and the number of graduate industrial designers İn Turkey is appoaching towards one ...
Urban obsolescence: an evaluation of observed and perceived criteria in the context of Ulus historic city center in Ankara
Hatiçoğlu, Mervenur; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2021-11-10)
Ulus, the historic city center of Ankara, has been experiencing a steady urban obsolescence process, which threatens the cultural values inherited from prehistoric civilizations to the early republican period and the ongoing urban life in the quarter. Although there are many concepts in the literature that defines urban depression in cities, such as urban decline, blight, and shrinkage, they all have nuances in their theoretical background in terms of causes and effects. In the case of Ankara city and Ulus ...
Critical analysis of the AKP’s gender politics: towards withdrawal from Istanbul Convention
Çelenk, Gamze; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of International Relations (2023-1)
This thesis examines the withdrawal of Turkish state from the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, known as Istanbul Convention (IC), by a Presidential Decision published on March 21st, 2021. Assuming that the case of IC can be an indicator of the transformation of political power and its gender politics in Turkey, this study aims to understand the processes leading to the signing of the Convention, and the withdrawal decision with a fo...
Citation Formats
R. S. Aygün, “İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59831.