Avrupa İnsan Hakları Mahkemesı̇ Kararları Işığında Türkı̇ye’de Kadına Yönelı̇k Şı̇ddetı̇n Önlenmesi

2020-12-01
Kadına yönelik şiddet, gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olmak üzere hemen tüm dünya ülkelerinde karşılaşılan hukuki ve sosyal bir problemdir. İnsanlık tarihi içerisinde kadınla erkeğin birlikte yaşamaya başlaması kadar eski olan bu sorunla uluslararası alanda mücadele, Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‘nin üye ülkelerin imzasına açıldığı 1980’den önceye götürülememektedir Uluslararası alanda kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve konunun insan hakları ihlali boyutu ile ele alınması sonucunda ulusal düzeyde de hem sorumluluklar hem de konuya ilişkin farkındalıkta ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu anlaşmalara taraf devletler, bu hak ve özgürlüklerin korunması açısından negatif ve pozitif yükümlülük altındadır. Türkiye’de kadının toplumsal konumunu yasal ve yapısal değişiklikler yoluyla iyileştirme ve geliştirme Cumhuriyet devrimlerinden beri kullanılan bir yöntem olsa da kayda değer mevzuat değişiklikleri Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2000’li yıllardan bu yana gerçekleştirilmektedir. AB uyum süreci kapsamında başta Anayasa olmak üzere hemen bütün temel kanunlarda toplumsal eşitliği gözeten ve koruyan aynı zamanda da kadına yönelik şiddeti sonlandırmaya yönelik köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri ile 2000’lerden beri yapılagelen mevzuat çalışmalarının kadına yönelik şiddeti önlemede ne derece etkili olduğu, AİHM’nde Türkiye aleyhinde açılan üç davanın incelenmesiyle ele alınmıştır.
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Yeni Dünyanın Yeni Hukuku
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-09-01)
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir. Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve ...
Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Gey ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumları
Tuna, Ezgi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Eşcinsellere yönelik tutumlar üzerine yapılan çalışmalar Türkiye'de üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek grupları arasında cinsel azınlıklara yönelik genellikle olumsuz tutumların yaygın olduğunu göstermektedir. Ruh sağlığı çalışanlarının tutumlarını inceleyen çalışma sayısı ise oldukça azdır. Bu araştırma Türkiye'de hizmet veren psikolog ve psikolojik danışmanların gey ve lezbiyenlere yönelik tutumlarını ve bu tutumları yordayan değişkenleri ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla katılımcılardan demograf...
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin seviyeleri
Karlı, Ünal; Koçak, Mehmet Settar (2004)
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma üç temel amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Araştırmanın amaçlarından birincisi, bu merkezlerde çalışan personelin iş tatmin düzeylerini tespit etmek, diğeri çalışanların cinsiyet, eğitim ve günlük çalışma süresinin iş tatmin düzeyinde farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak ve üçüncü amaç çalışan personelin yaş ve iş deneyim seviyeleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştır...
Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri
Kaynar Bilgin, Handan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olar...
Citation Formats
E. Y. Sönmez, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesı̇ Kararları Işığında Türkı̇ye’de Kadına Yönelı̇k Şı̇ddetı̇n Önlenmesi,” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, no. 20, pp. 1–17, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/iujws/issue/58507/658992.