The generalization of inflectional and derivational patterns to novel stems by l1 Turkish learners of l2 English

Download
2019-05-01
Ataman, Esra
Çağlar, Ozan Can
Kırkıcı, Bilal
Alanyazındaki çalışmaların çoğunluğu, çekim eklerinin D1 konuşucuları tarafından biçimbilimsel olarak nasıl işlemlendiğine odaklanmıştır. Buna karşın, D2 konuşucularının işlemleme örüntülerini ve türetim eklerinin işlemlenmesini araştıran çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu doğrultuda, mevcut çalışmada, yüksek ve düşük seviye D1 Türkçe D2 İngilizce konuşucularının kurallı/kuralsız geçmiş zaman çekim ekini ve 'un-/in-' türetim eklerini, yeni oluşturulan sözcük köklerine nasıl genellediklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki tüm ekler, bu ekleri alan mevcut sözcüklerin büyük ölçüde benzerlikleri korunarak değiştirilmesiyle elde edilen yeni sözcük kökleriyle birlikte sunulduğunda, anlamlı ölçüde yüksek kabul edilebilirlik oranı elde edilmiştir. Bunun yanısıra, hem çekim hem de türetim ekleri, mevcut sözcüklerden tamamen farklı olan yeni köklerle sunulduğunda, karşılaştırılan ekler arasında anlamlı bir tercih farkı bulunmamıştır. İki farklı yeterlik grubu arasında ise, genelleme davranışları bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Elde edilen sonuçlar, biçimbilimsel işlemleme üzerine önerilen farklı modeller ışığında tartışılmıştır.

Citation Formats
E. Ataman, O. C. Çağlar, and B. Kırkıcı, “The generalization of inflectional and derivational patterns to novel stems by l1 Turkish learners of l2 English,” Dilbilim Arastirmalari Dergisi, vol. 30, pp. 103–121, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/42980.