SOSYAL AĞ KULLANICILARI ARASINDA NOMOFOBİ YAYGINLIĞININ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Download
2017-01-01
GEZGİN, DENİZ MERTKAN
ŞAHİN, YUSUF LEVENT
Yıldırım, İbrahim Soner
Bu çalışmada, mobil telefonundan yoksun kalma korkusu olarak bilinen nomofobinin sosyal ağ kullanıcıları arasındaki yaygınlığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modeli ile betimlenen çalışmanın çalışma grubu, günlük ortalama 5200 aktif kullanıcısı olan çevrimiçi bir sosyal ağ uygulaması aracılığıyla ulaşılan 1151 sosyal ağ kullanıcısından oluşmaktadır. Çalışmada Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği (NMP-Q) ve demografik bilgi formu aracılığıyla toplanan veriler, betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin nomofobi ölçeğinden alınan puana göre ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların eğitim durumu ve akıllı telefon kullanma süresi değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamış, nomofobi düzeyinin akıllı telefonu kontrol sıklığı, mobil internet kullanma süresi ve günlük mobil internet kullanma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık taşıdığı görülmüştür. Sonuç olarak, sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeyinin, akıllı telefonu kontrol etme sıklığı, mobil internet kullanma süresi ve günlük mobil internet kullanma süresi arttıkça arttığı gözlenmiştir.

Citation Formats
D. M. GEZGİN, Y. L. ŞAHİN, and İ. S. Yıldırım, “SOSYAL AĞ KULLANICILARI ARASINDA NOMOFOBİ YAYGINLIĞININ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ,” Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol. 7, pp. 1–15, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/43411.