Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi

2020-08-01
Baysal, Esra
Sevinç, Şerife
Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin cebir problemlerini çözmede tercih ettikleri yöntemleri ve öğrencilerin Singapur çubuk model yöntemi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Tek durum çalışması olarak tasarlanan çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinden cebir problemlerinin sorulduğu ön değerlendirme testinin cevaplarına göre seçilen 10 öğrenci ile klinik görüşmeler yapılmıştır. Öğrenciler ders saatlerinde yedinci sınıf matematik öğretim programına uygun olarak cebirsel denklem kurma yöntemi ile problem çözmeyi öğrenmiştir. Buna ek olarak, öğrencilere okul sonrasında üç saatlik Singapur bar/çubuk model eğitimi verilmiştir. Eğitimden sonra yapılan bire bir klinik görüşmelerde öğrencilerin tercih ettikleri çözüm yöntemleri, nitel veri kodlaması yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin ilk tercihlerinin çubuk model yöntemi olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin, çubuk modeli özellikle problemde verilen bilinmeyen nicelikleri anlamlandırmak amacıyla kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu probleme uygun doğru çubuk modeli çizerek doğru cevaba ulaşabilmiş ve sonrasında da çubuk modelden yararlanarak cebirsel denklem oluşturabilmiştir. Dolayısıyla, çubuk model öğrencilerin problemi anlamasına yardımcı olurken cebirsel denklem kurmaları için de bir ara basamak görevi görmüştür. Öğrenciler, çubuk modeli “daha anlaşılır” bulduklarını, problem çözme sürecini zevkli hale getirdiğini ve diğer matematik problemlerini de bu yöntemle çözmek istediklerini belirtmiştir. Bu bulgu da, çubuk modelin öğrencilerin problem çözmeye karşı motivasyonlarına katkı sağladığını göstermektedir. Bu çalışma, öğrencilerin zorlandıkları cebir problemlerinde ve denklem kurma sürecinde görsel bir araç olan çubuk modelin etkisini ortaya koymuştur. Bu anlamda, matematik öğretmenlerine, öğretmen eğitimcilerine ve matematik eğitimi alanındaki araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir.

Citation Formats
E. Baysal and Ş. Sevinç, “Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 942–962, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/43823.