Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme

2020-04-01
Bu çalışmada kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazlar (ayrıcalık) bağlamında okul habitusunun (yatkınlıklar bütünü) eğitime etkisi ve eşitsizlik ve imtiyazların (ayrıcalıkların) yeniden üretilmesi konusu üç temel metin üzerinden ele alınmaktadır. Toplumsal köken ve sosyal çevrenin belirleyiciliğinde şekillenen kültürel ve toplumsal eşitsizlikler okul kurumu içerisinde çeşitli yapılar, pratikler (eylemler) ve yönelimler aracılığı ile devamlılık sağlamaktadır. Toplumsal gerçekliğin önemli bir parçası olarak düşünülebilecek, belirli iktidar mekanizmalarını sürekli kılma mekânı olan okul kültürel ve toplumsal eşitsizliklerin üretiminde, devamlılığında ve yeniden üretiminde belirleyici roller üstlenmektedir. Kültürel eşitsizlik biçimleri okul kurumu içerisinde derinleşmekte, biçimsel eşitlik yapıları ve sembolik ortaklıklar aracılığı ile de gizlenmektedir. Bu makalede kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazların (ayrıcalıklar) okul habitusu (yatkınlıklar bütünü) ile ilişkisi ve okul kurumu içerisinde yeniden üretilmesi, bu ilişkiselliği ve yeniden üretim pratiklerini (eylem) barındıran üç temel metin üzerinden değerlendirilmektedir: Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron’un “Varisler: Öğrenciler ve Kültür”, Paul Willis’in “İşçiliği Öğrenmek Sınıf, İşçilik ve Eğitim: İşçi Çocukları Nasıl İşçi Oluyor” ve Signithia Fordham ve John U. Ogbu’nun “Siyah Öğrencilerin Okul Başarısı: Beyaz gibi Davranmanın Yüküyle Başa Çıkmak.” Sonuç olarak, okul kurumu habitusu (yatkınlıklar bütünü), eşitsizlik biçimlerini kendi yapısında ürettiği ve barındırdığı pratikler (eylemler) ve yatkınlık üzerinden devamlı kılmakta ve bu devamlılığın diğer bileşenleri ise sosyal çevre ve aile habitusuna (yatkınlıklar bütünü) ait pratikler (eylemler) ve yatkınlıklar olmaktadır.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler
Olgan, Refika; Alpaslan, Zişan; Öztekin, Ceren (2014-01-01)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir. Veriler 362 okul öncesi öğretmen adayından Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Ölçeği ve Fen Öğretimi Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış ve çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Soma madenlerinde kurumsal muhafaza işi olarak çatışma ilişkisi
Topal, Çağrı (2021-06-10)
Bu çalışma, Soma Maden Faciası genel bağlamında madencilerle amirleri arasındaki çatışma ilişkisinin, üretim merkezli pratiklerin güvenlik merkezli pratikler üzerinde baskın gelmesinde ve kurumsal muhafazasında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kurumsal muhafaza çalışmaları aktörler ve gruplar arasındaki çatışma ilişkisine örtük bir şekilde yer vermektedir. Az sayıdaki çalışmada, bir kurumdaki farklı gurplara ait alt-anlamların ve pratiklerin çatışma nedeniyle grup içinde vurgulanıp gü...
Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
Attitudes toward marital violence : individual and situational factors
Ulu, Sinan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2003)
The present study aimed at investigating the relationship between factors that are inherent in the perceiver, inherent in the situation; attitudes toward marital violence, attributions of blame in a violent incident, and judgments on what the victim should do after a violent incident. Attitudes are assessed via three beliefs that the violence can be justified, the husband is not responsible from the violence, and the blame of the violence can be attributed to the wife. Factors inherent in the perceiver (nam...
Citation Formats
D. Göktürk Ağın, “Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme,” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, pp. 329–354, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/44212.