Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü

Download
2018-04-01
TISOĞLU KAYA, SEÇİL
KAYA, KADİR YÜCEL
Çağıltay, Kürşat
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ulus, ulusçuluk kavramları etrafında ele alınmıştır. Bununla birlikte ulus-devlet yurttaşlığından küresel yurttaşlığa geçisin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri ve küresel yurttaşlık projesinin görünümleri ortaya konulmuştur. Ulus-devlet yurttaşlığı küresel yurttaşlık projesi adı altında mikro- ulusçuluğun, etnik canlanmanın hızla arttığı, uluslararası güçlerin mazlum uluslar üzerindeki baskılarının yoğunlaştığı yeni bir yüzyıl yaşanmaktadır. Ancak her şeye rağmen bu yüzyıl yine de ulus-devletlerin varlığının bir kez daha anlam kazandığı yüzyıl olacaktır.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Large vocabulary continuous speech recognition for Turkish Using HTK
Çömez, Murat Ali; Çiloğlu, Tolga; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This study aims to build a new language model that can be used in a Turkish large vocabulary continuous speech recognition system. Turkish is a very productive language in terms of word forms because of its agglutinative nature. For such languages like Turkish, the vocabulary size is far from being acceptable. From only one simple stem, thousands of new word forms can be generated using inflectional or derivational suffixes. In this thesis, words are parsed into their stems and endings. One ending includes ...
Enflasyon hedeflemesi döneminde küresel talep ve yurtiçi enflasyon
Çiçek, Serkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-4-1)
Türkiye’nin dışa açık bir ekonomiye sahip olması sebebiyle yurtiçi enflasyon oranının küresel talep gelişmelerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada enflasyon hedeflemesinin izlendiği dönemde, yurtiçi enflasyon oranının küresel talep gelişmelerine tepkisi İleriye Dönük Phillips Eğrisi aracılığıyla incelenmiştir. 2003:Q1-2011:Q4 dönemini kapsayan en küçük kareler (OLS) ve genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) tahminleri, yurtiçi enflasyon oranının gerek ulusal çıktı açığı değişkenine gerekse kürese...
Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
Evlilikte ve Boşanmada Kadınların Soyadı Değişimi Üzerine Sosyal Psikolojik Bir Derleme
Sakallı, Nuray; Hürriyetoğlu, Heyyem; Şat, Fulya (2021-12-01)
Bireyin kendini tanımlarken kullandığı soyadı, kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak dünya genelinde, psikolojik ve sosyal açıdan birçok anlam ifade eden soyadı, sadece kadınlarda evlilik ile birlikte değişime uğramaktadır. Bu doğrultuda makalenin amacı, kadınların evlilik ve boşanma durumunda soyadı değişimine ilişkin kararlarını etkileyen unsurların yanı sıra soyadı değişimini gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyen kadınlara ilişkin kalıp yargıların ve tutumların sosyal psikolojik açıdan derlenmesidir...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Citation Formats
S. TISOĞLU KAYA, K. Y. KAYA, and K. Çağıltay, “Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 463–480, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47606.