Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak

2018
Çıtak, Melike
Şekercioğlu, Gözde
Külahçıoğlu, Elçin
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğu bağı kuvvetlendirmek için ürün ve hizmet geliştirir. Çocuklara oyun kiti, yetişkinlere ise öğretici içerikler ulaştırır. Anne-çocuk için tasarlanan atölyelere, sosyal hizmet uzmanı, uzman psikolog, hapishane yöneticileri ve infaz memurları gözlemci olarak katılır. Sosyal tasarım anlayışının getirdiği zihinsel modellemeler, farklı disiplinlerin sunduğu bilginin ortak anlayışta eriyerek, görev ve bağlam yapısının oluşmasını, ekip ruhunun kazanılmasını sağlar. Bir Kucak Oyuncak, paydaşların sürecin başlangıcından itibaren bir arada çalışmalarını öngören proje yapısı ile, tasarım ve üretim sürecinin etkileşimli yürütülmesini sağlamıştır. Proje aynı zamanda, gönüllülerin profesyonel argümanlarını, yani farklı mesleki temsilleri, ortak bir anlayışta birleştirmelerine imkân vererek, disiplinler arası tasarım kavramını desteklemiştir. Bir Kucak Oyuncak Projesi ile yaratılması hedefenen sosyal etki: çocuğun kendine güvenindeki değişim, annenin özgüvenindeki değişim, anne-çocuk arasında güvenli bağın oluşması ve annelerin birbiri ile etkileşimidir.

Suggestions

Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme
Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heideg...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Investigation of Lean Manufacturing Practices And Plant Layout Design of a Water Bottling Plant From A Sustainability Perspective
Zarrar, Ahmed; Esat, Volkan; Solyalı, Oğuz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Companies around the globe are entering an ever-competitive environment, which harbours new challenges that need to be investigated and dealt with. Manufacturers are finding new ways to maximize operational efficiency, improve productivity, and minimize emissions while reducing direct and indirect costs. To achieve these objectives, lean manufacturing is one of the most renowned frameworks used by the industries' tycoons to stay competitive in the global market. The cardinal aim of this research is to...
An Inquiry on Absolute Architecture: The Case Study of Arter in İstanbul
Şahin, Umut Bora; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-5)
The notion of form has always had a prominent role in the discipline of architecture both for the theoretical discussions and the practice of building. Reconfiguring the physical conditions of architecture, the idea of form can enable possibilities for creating a relationship between the object of architecture and the city. This research unfolds the theories on architectural form and offers an analysis of the Arter building in İstanbul in the light of these theories. The “revolutionary” architecture around ...
Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Yılgür, Egemen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
Bu metinde Agamben’in biyopolitika ve Wacquant’ın mekânsal damgalama yaklaşımlarının sunduğu analiz araçlarının yardımıyla Hacıhüsrev Mahallesi’nin kriminal bir bölge olarak kodlanması süreci tartışma konusu yapılmaktadır. Çıplak hayat konumuna indirgenmiş homo sacerler olarak peripatetik Roman gruplarına mensup bireylerin yerleştiği Hacıhüsrev mahallesinin, dönemin kitle iletişim araçlarında üretilen popüler suç anlatısının da yardımıyla damgalanarak istisna halinin süreklileştiği bir mekân parçası haline ...
Citation Formats
M. Çıtak, G. Şekercioğlu, and E. Külahçıoğlu, “Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 648, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.