Keskin Bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma Kazalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Yapay Sinir Ağları ile Analizi

2019-03-01
Ayhan, Bilal Umut
Tokdemir, Onur Behzat
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), gelişen güvenlik sistemlerine rağmen, inşaat sektörü için hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Sağlık problemlerinin yanı sıra, proje bütçesini etkileyecek ciddi masraflara da neden olmaktadır. Bu problemlerin başlıca nedeni ise, inşaat sektöründe insana dayalı iş gücü fazla olduğundan, kazalar ve kaza etken unsurları arasındaki ilişkileri kurmanın oldukça zor olmasıdır. Bu çalışmada, farklı şantiyelerden anonim olarak toplanan “Keskin bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma” olayları kullanılarak, kaza etken unsurları incelenmiş olup, kaza tahmin modeli oluşturulması amaçlanmıştır. Kaza sonuçları, tehlike seviyelerine göre üç farklı gruba ayrılmıştır; (1) Derece-1, “Ucuz-Atlatma”, “Ramak-Kala”, (2) Derece-2 “İlk-Yardımlı-Kaza”, “Kısıtlı-İş-Görmezlik”, (3) Derece-3, “Tıbbı-Müdahaleli-Kaza”, “Kayıp-İş-Günlü-Kaza”, “Ölümlü-Kaza”. Kaza verileri, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile çalışılmış ve kaza değişkenlerinin, bu kaza türündeki etkileri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu etkiler ile, Yapay Sinir Ağları (YSA) tahmin modeli oluşturulmuştur. 829 farklı kaza verisi bu çalışmada kullanılmış ve kazaların 720’si kurulan tahmin modelinin, öğrenme sürecinde kullanılırken, 109 adeti modelin güvenilirliğini kontrol etmek için ayrılmıştır. YSA modeli kurulum aşamasında, 10 farklı tahmin modeli kurulmuş ve bu modellerin R-kare ve Ortalama Hata Kareleri (OHK) kontrol edilmiştir. Daha sonra, modeller, rastgele seçilen 109 olay için teste tabii tutulmuştur. En iyi sonucu veren model %78 doğrulukla kaza tehlikelerini tahmin etmeyi başarmıştır. Sonuç olarak, sunulan bu çalışma ile incelenen kaza tipi için, inşa aşamasında karşılaşabilecek riskli durumların önceden gösterilmesi ve kazaya neden olan etkenlerin sunulması hedeflenmiştir.
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Suggestions

Kamu Ar-Ge Proje Portföy Seçiminde Sektörlere Etki Değerlendirme Temelli Dengeli Bütçe Dağıtımı
Gürel, Sinan (2017-07-07)
Bu çalışmada kamu Ar-Ge proje portföy seçimi probleminde eldeki bütçenin farklı sektörlere veya bilimsel disiplinlere dengeli dağıtımı problemini ele aldık. Bu problemde ekonomik ve sosyal etkisi yüksek sektörlere daha yüksek bütçe vermeye çalışırken etkisi düşük sektörlere de belli miktarda bütçe dağıtılmasını sağlayan doğrusal olmayan bir sosyal refah fonksiyonu önerdik. Böylece eldeki bütçeden en yüksek etkiyi elde etmeye çalışırken farklı sektörleri de destekleyen dengeli bir dağılım elde etmeyi hedefle...
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Katman Özelliklerinin Tahmini İçin Lig Şampiyonası Algoritması
Pekcan, Onur (2020-03-01)
This study proposes a backcalculation tool, based on the hybrid use of League Championship Algorithm (LCA) and Artificial Neural Network (ANN), in order to predict the stiffness related layer properties of full-depth asphalt pavements. The proposed algorithm, namely LCA-ANN, is composed of two main parts; (i) an ANN forward response model, which is developed with the nonlinear finite element solution, for computing the surface deflections, and (ii) LCA search algorithm which is employed to search and provid...
Kullanılan Araç Segmenti ile Sürücü Davranışı/Sürüş Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yüzer, Günay Emel; Azık, Derya; Öz, Bahar; Yüce, Ayşe Nur (2020-10-01)
Karayolu güvenliği, yol kullanıcıları, araçlar ve çevre ile ilgili birçok faktöre ve bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlıdır. En çok göz önünde olan yol kullanıcılarının sürücüler olması sebebiyle, trafik güvenliği araştırmalarında genel olarak sürücü davranışları odak noktası olarak alınmaktadır. Trafik ortamında kişilerden ve kişilik özelliklerinden ayrı olarak, sürücü davranışlarını şekillendiren birçok etmen mevcuttur. Örneğin, bir aracın kapasitesi sürücülerin trafikte ihlal ve/veya ha...
Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Şener, Umut; Gökalp, Ebru; Eren, Pekin Erhan (2016-10-06)
Bulut bilişimin, sağladığı düşük maliyet, daha fazla esneklik ve en uygun kaynak yönetimi sayesinde rekabet edebilirliği arttırdığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak, müşteri memnuniyeti ve iş mükemmelliğini arttırıp maliyetlerini azaltmak gibi sağladığı faydalar nedeniyle, bulut tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri (KBS) kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Gördüğü büyük ilgiye rağmen, literatürde bulut tabanlı KBS ile ilgili az sayıda araştırma mevcuttur. Dolayısıyla, bu çalışmada, bulut tabanlı KBS’nin...
Citation Formats
B. U. Ayhan and O. B. Tokdemir, “Keskin Bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma Kazalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Yapay Sinir Ağları ile Analizi,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, pp. 323–334, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49167.