Kamu Ar-Ge Proje Portföy Seçiminde Sektörlere Etki Değerlendirme Temelli Dengeli Bütçe Dağıtımı

2017-07-07
Bu çalışmada kamu Ar-Ge proje portföy seçimi probleminde eldeki bütçenin farklı sektörlere veya bilimsel disiplinlere dengeli dağıtımı problemini ele aldık. Bu problemde ekonomik ve sosyal etkisi yüksek sektörlere daha yüksek bütçe vermeye çalışırken etkisi düşük sektörlere de belli miktarda bütçe dağıtılmasını sağlayan doğrusal olmayan bir sosyal refah fonksiyonu önerdik. Böylece eldeki bütçeden en yüksek etkiyi elde etmeye çalışırken farklı sektörleri de destekleyen dengeli bir dağılım elde etmeyi hedefledik. İlk aşamada sektörlere bütçe dağılımı kararı veren, ikinci aşamada ise her sektör için portföy seçimi problemini çözen bir çözüm yöntemi önerdik. Sosyal refah fonksiyonunda seçilen parametre değerlerinin etkilerini sayısal örneklerle inceledik. Önerilen yaklaşımın değerini alternatif yöntemlerle karşılaştırarak gösterdik. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma Ar-Ge bütçe dağılımı ve portföy seçimi problemlerinde etki değerlendirmesi temelli yaklaşım ve sosyal refah fonksiyonu kullanan ilk çalışmadır. Anahtar Kelimeler: AR-GE Proje Portföy Seçimi, Etki Değerlendirmesi, Sektörel Dengeleme, Doğrusal Olmayan Programlama Risk Değerlendirmesinde CRITIC Metodu ile Sektörlerin Karşılaştırması Yelda Ayrım, Gülin Feryal Can Risk değerlenmesi (RD), tehlike potansiyeli bulunan koşullarla ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Risk değerlendirmesi, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Risk değerlendirme ile olası tehlikelerin yol açabileceği zararların en aza indirilmesi, üretimde verimlilik ve kalitelinin arttırılması sağlandığı gibi firmanın rekabet düzeyinin arttırılması da sağlanır. Literatürde kullanılan birçok risk değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Ancak, söz konusu yöntemlerde öznel verilerle karar verilmekte ve sektörü ya da firmayı risk seviyesi açısından yansıtan gerçek değerler kullanılmamaktadır. Çalışmada, sektörler bazında iş kazası verileri analiz edilerek risk seviyesi yüksek olan sektörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, madencilik, metal, inşaat ve ulaştırma sektörlerine ait kaza sayıları, ölüm sayıları, ölüm hızları ve kaza hızları vb. kriterler göz önüne alınarak çok kriterli bir karar verme yaklaşımı olan CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC) yöntemine dayalı bir risk değerlendirme yaklaşımı geliştirilmiştir.
37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (2017)

Suggestions

Sosyal Medya Aracılığıyla Siyaset: Göçmenlerin Türkiye’deki Siyasi Dönüşüme Bakışı
Aybars, Ayşe İdil; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, Türkiye’de Haziran 2013 sonrası yaşanan siyasi dönüşümü farklı genç göçmen grupların sosyal medya kullanımı üzerinden anlamak amacıyla, Londra’da eğitim ve iş amaçlı olarak bulunan gençler ile Frankfurt’ta yaşamakta olan 2. kuşak göçmen gençlerin Türkiye’deki siyasi gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla nasıl takip ettiklerinin, bu şekilde Türkiye ile bağlarını nasıl kurduklarının, kendi siyasi kimliklerini nasıl ifade ettiklerinin ve tüm bunların siyasi katılımlarını nasıl şekillen...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2014-12-31)
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştı...
Citation Formats
S. Gürel, “Kamu Ar-Ge Proje Portföy Seçiminde Sektörlere Etki Değerlendirme Temelli Dengeli Bütçe Dağıtımı,” presented at the 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (2017), İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70773.