Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı

2018-2-28
Yerli, Merve
Bu çalışmada haset duygusunun etimolojik kökenleri ve hasedin diğer duygular ile benzer ve farklı yönleri aktarılmıştır. Haset bakış ile ilgilidir ve ötekinin sahip olduğu bir şeye sahip olunmadığında ortaya çıkan sahip olma arzusudur. Diğer bir deyişle; haset eksikliktir ve bu eksikliği giderme arzusudur. Kleincı bir teorik çerçevede haset anne çocuk arasındaki simbiyotik ilişkide anne memesine yönelik bir duygudur. Başlangıçta besleyen ve iyi olan meme zamanla kötü meme haline gelmiş ve hasedin yöneltildiği bir nesne olmuştur. Bu duygu, psikoterapi sürecinde aktarım ilişkisi içinde de ortaya çıkabilmekte ve terapi sürecini etkileyebilmektedir. Bu noktada vaka örnekleri ile danışanın terapiste yönelik haset duygusu sunulmuş ve psikoterapi süreci aktarılmıştır. Haset ve idealizasyon birbiri ile yakın ilişki içindedir ve idealizasyon hasede yönelik bir savunma işlevi görür. Haset kişinin kendini bir öteki ile kıyaslamasından türer. İdealizasyon ve kendini öteki ile kıyaslama psikoterapi sürecinde de ortaya çıkan bir durumdur. Danışanın haset duygusunun terapiste yönelik idealize aktarımının ve danışanın terapist ile kendini karşılaştırmasının sonucu olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Bu duygunun çalışılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Suggestions

Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence
Berber Çelik, Çiğdem; Kaya, Özgür Salih (2018-09-01)
A Multilevel Investigation of Science Achievement: The Role of Learning Environment and Teacher Effectiveness
Yerdelen, Sündüs; Sungur, Semra (2017-08-25)
Contribution Social Cognitive Theory suggests that human functioning can be explained in terms of the reciprocal interactions between personal, behavioral, and environmental factors (Bandura, 1986). Among these factors, classroom learning environment is reported to have important role in students’ academic achievement (Fraser & Walberg, 1991, Walberg, 1981). Therefore, investigating the features of learning environment that positively affects students’ learning outcomes is crucial for improving instructiona...
A Metasynthesis of Research on Foreign Language Teacher Identity in Turkey: Implications for Teacher Education
Taner, Gülden; Karaman, Abdullah Cendel (2013-12-01)
This study explores main areas of research and identifies patterns that help interpret current tendencies in the literature on aspects related to language teacher education. For this purpose, we report the outcomes of a metasynthesis of 44 studies related to teacher identity. Conceptually, the analysis is guided by how teacher identity is framed. The structured searches in relevant databases led to conducting a particular type of systematic review known as template analysis. As a result, based on the inter...
Attitudes toward marital violence : individual and situational factors
Ulu, Sinan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2003)
The present study aimed at investigating the relationship between factors that are inherent in the perceiver, inherent in the situation; attitudes toward marital violence, attributions of blame in a violent incident, and judgments on what the victim should do after a violent incident. Attitudes are assessed via three beliefs that the violence can be justified, the husband is not responsible from the violence, and the blame of the violence can be attributed to the wife. Factors inherent in the perceiver (nam...
Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding
Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif ut...
Citation Formats
M. Yerli, “Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 21–31, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/469508.