Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı

2018-2-28
Yerli, Merve
Bu çalışmada haset duygusunun etimolojik kökenleri ve hasedin diğer duygular ile benzer ve farklı yönleri aktarılmıştır. Haset bakış ile ilgilidir ve ötekinin sahip olduğu bir şeye sahip olunmadığında ortaya çıkan sahip olma arzusudur. Diğer bir deyişle; haset eksikliktir ve bu eksikliği giderme arzusudur. Kleincı bir teorik çerçevede haset anne çocuk arasındaki simbiyotik ilişkide anne memesine yönelik bir duygudur. Başlangıçta besleyen ve iyi olan meme zamanla kötü meme haline gelmiş ve hasedin yöneltildiği bir nesne olmuştur. Bu duygu, psikoterapi sürecinde aktarım ilişkisi içinde de ortaya çıkabilmekte ve terapi sürecini etkileyebilmektedir. Bu noktada vaka örnekleri ile danışanın terapiste yönelik haset duygusu sunulmuş ve psikoterapi süreci aktarılmıştır. Haset ve idealizasyon birbiri ile yakın ilişki içindedir ve idealizasyon hasede yönelik bir savunma işlevi görür. Haset kişinin kendini bir öteki ile kıyaslamasından türer. İdealizasyon ve kendini öteki ile kıyaslama psikoterapi sürecinde de ortaya çıkan bir durumdur. Danışanın haset duygusunun terapiste yönelik idealize aktarımının ve danışanın terapist ile kendini karşılaştırmasının sonucu olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Bu duygunun çalışılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Citation Formats
M. Yerli, “Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı,” Ayna Klinik PsikolojiDergisi, vol. 5, no. 1, pp. 21–31, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/469508.