Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

2020-2-28
Mahperi ULUYOL, Fatma
BARIŞKIN, Elif
Beden memnuniyetsizliğinin yeme bozukluğu gelişme riskini önemli oranda arttırması, bu yapıyı yordayacak güçlü ölçüm araçlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire)’nin Türkiye’deki genç kadın örneklemindeki psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda BTWÖ, Yeme Tutum Testi (YTT), Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 599 üniversite öğrencisi kadına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi; güvenirlik değerlerinin incelenebilmesi için de Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Orijinal ölçekten farklı olarak veri dört faktörlü yapıya daha iyi uyum sağlamıştır. Türkçe formun Cronbach Alfa değeri, ölçeğin tamamı için .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa kat sayıları ise şu şekildedir: Şişmanlık .94, Aşağılama .78, Çekicilik .68, Güçlü ve Fit olma .72’dir. Dört hafta sonra yapılan test-tekrar test güvenirliği ise pozitif yönde .95’dir. Araştırma bulguları genç kadın örnekleminde BTWÖ Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik ölçütlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir.

Suggestions

The Relationship between eating attitudes, personality factors, weight perception, self-esteem, appearance esteem, and eating regulation motivations based on self determination theory
Çenesiz, Gaye Zeynep; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2015)
The present study aimed at investigating the relationship between eating attitudes, personality characteristics, weight perception, self-esteem, appearance esteem, and eating regulation motivations based on the theoretical framework of self determination theory. In doing so, the purpose was to develop suggestions for further interventions. Accordingly, two studies – a quantitative and a qualitative – were conducted. In the quantitative study, the group differences for the study variables were analyzed. Firs...
Mal Varlığına Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Oluşturulması
Yılmaz, Fatih (2017-12-01)
The purpose of this study is to develop a scale to assess the attitudes of people towards material wealth. Material wealth can be defined as all the rights belonging to a person that can be measured with money. For the development of Material Wealth Scale (MWS), 464 university students (271 females and 193 males) were taken as participants. The mean age of the participants is 21.68 (SD = 3.09). New Materialism Scale, The Future Time Orientation Scale and Beck Anxiety Inventory were given with MWS for validi...
Turkish adaptation of the objectified body consciousness scale and the self-objectification questionnaire
Yilmaz, Tugba; Bozo Özen, Özlem (2019-09-01)
Objective: The scope of this study was to adapt two important measurement tools from the body image literature: the Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) and the Self-Objectification Questionnaire (SOQ). These instruments are important in the assessment of eating and feeding disorders. The objectified body consciousness scale has three subscales: body surveillance, body shame, and control beliefs. Although the two scales had been translated to Turkish before, the psychometric properties had not been s...
The Direct and indirect effects of perfectionism and body related perceptions on dispositional flow in exercise setting
Erkmen, Gaye; Kirazcı, Saadettin; Aşçı, F. Hülya; Department of Physical Education and Sports (2015)
The purpose of the present study was to test a model explaining exercise participants’ dispositional flow with perfectionism (self-oriented and socially-prescribed perfectionism) and body related perceptions (perceived body fat, perceived appearance and social appearance anxiety) in the exercise setting. The sample of the study consisted of 446 exercise participants (216 female, Mage = 26.85, SD = 6.60; 230 male, Mage = 24.40, SD = 5.93) exercising regulary more than six months. Multidimensional Perfectioni...
Exploring men's body image concerns and predisposing factors for muscle dysmorphia in the framework of self-determination theory
Selvi, Kerim; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2018)
This dissertation aimed to provide a deeper understanding of body image concerns of males and to enlighten the underlying mechanism of muscle dysmorphia. In line with this aim, three studies were designed. In the first study, body image concerns were compared across genders, and the predictive effects of basic psychological needs on these concerns were investigated. The results revealed that although there was no gender difference in terms of body image concerns, there was a gender difference in terms of th...
Citation Formats
F. Mahperi ULUYOL and E. BARIŞKIN, “Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 57–77, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49378.