Mal Varlığına Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Oluşturulması

2017-12-01
The purpose of this study is to develop a scale to assess the attitudes of people towards material wealth. Material wealth can be defined as all the rights belonging to a person that can be measured with money. For the development of Material Wealth Scale (MWS), 464 university students (271 females and 193 males) were taken as participants. The mean age of the participants is 21.68 (SD = 3.09). New Materialism Scale, The Future Time Orientation Scale and Beck Anxiety Inventory were given with MWS for validity. MWS significantly correlated with New Materialism Scale (r = .77) and with The Future Time Orientation (r = .16), but not with Beck Anxiety Inventory. MWS had internal consistency of .94 and split-half reliability of .93 (Spearman-Brown coefficient) and of .92 (Guttman Split half coefficient). MWS had two factors: ‘Feeling Secure, Retention and Opportunities’ and ‘Power and Prestige’ which had internal reliabilities of .93 and .90. First dimension contains 14 items and second dimension contains 9 items, so scale is composed of 23 items totally. In short, the scale is new scale to measure the attitudes towards material wealth in Turkish with Turkish participants. And also the scale seemed to be valid and reliable.
Euroasian Conference on Language and Social Sciences, 2017

Suggestions

Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Mahperi ULUYOL, Fatma; BARIŞKIN, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Beden memnuniyetsizliğinin yeme bozukluğu gelişme riskini önemli oranda arttırması, bu yapıyı yordayacak güçlü ölçüm araçlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire)’nin Türkiye’deki genç kadın örneklemindeki psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda BTWÖ, Yeme Tutum Testi (YTT), Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 599 üniversite öğrencisi kadına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerli...
Enflasyon ve İşsizlik Oranı Algısının İncelenmesi: Bir Anket Çalışması
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Özdemir, Özlem; Küçükşenel, Serkan (2020-12-01)
Bu çalışmada bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin enflasyon ve işsizlik oranı algıları üzerine etkisi incelenmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış ilk anket çalışmasının sonucunda, kişilerin enflasyon ve işsizlik oranı algılarının resmi değerden sapma miktarları, kişilerin kendilerini finansal konularda daha fazla bilgili hissetmeleri ve aldıkları iktisat dersi sayısı ile ters orantılı bulunmuştur. Literatürdeki bulgulara paralel olarak kadınların hem enflasyon hem de işsizlik oran...
Effects of Brand Priming on Sustainable Consumption Attitudes and Behaviors
Yurteri, Sidar; Carter, Mandrik; Computer Engineering (2021-2-5)
Research on factors affecting sustainable consumption tends to focus on enduring factors like personality traits, value orientations, and demographics. Little research has examined situational factors, such as marketing stimuli, which may promote or inhibit sustainable consumption. The present research attempts to understand how brand priming affects sustainable consumption attitudes and behaviors. Priming is a term that describes how a given unconscious stimulus affects subsequent psychological states and ...
Temel Empati Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Topcu, Çiğdem; Erdur Baker, Özgür; Çapa Aydın, Yeşim (2010-09-01)
Araştırmanın amacı, Temel Empati Ölçeği’nin (TEÖ; Jolliffe ve Farrington, 2006) Türkçe uyarlamasını yapıp, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları incelemektir. Yirmi maddeden oluşan ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve İngilizce’ye geri çevirisi yapılmıştır. Maddeler 6 öğrencilik odak grubu ve iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Son haline getirilen ölçek 13-21 yaş arası öğrencilerden oluşan 358 ve 359 kişilik iki ayrı çalışma grubuna uygulanmıştır. İlk çalışma grubu verileriyle yapılan doğrulayıcı faktö...
Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Demir, Ayhan Gürbüz (2017-11-01)
Bu çalışmanın amacı, öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin kendini engellemeyi ne ölçüde yordadığını incelemektir. Çalışmaya katılan 767 lisans öğrencisinin 392’si kadın, 375’i erkektir. Veriler, Kendini Sabotaj Ölçeği, Rosenberg Öz Saygı Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Akademik Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin, kendini engelleme değişkenini yordama gücünü bulmak amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır...
Citation Formats
F. Yılmaz, “Mal Varlığına Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Oluşturulması,” 2017, p. 211, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73866.