Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

2016-3-1
Sarısoy, Gizem
Winnicott kişilik bozukluklarının ortaya çıkışını gelişimin erken basamaklarında kişilik bütünleşmesinde yaşanan problemlerle ilişkilendirmektedir. Winnicott’a göre bebek dünyaya geldiğinde anneden bağımsız bir mevcudiyeti yoktur. Bununla birlikte bebek “yeterince iyi anne” nin desteği ile aşamalı olarak dış gerçekliğe dair bir kavrayış geliştirir. Fakat anne “yeterince iyi” değilse bebek tüm güçlülük duygularını deneyimleyemez ve dış gerçeklik ile henüz hazır olmadan karşılaşmak durumunda kalır. Bu durum bebeğin gerçek benliğini saklayıp anneye uymasına ve bunun sonucu olarak sahte bir benlik oluşturmasına zemin hazırlayabilir. Kişilik alanında ve kişilerarası işlevsellikte bozulmalar, duygusal değişkenlik, kaygı, depresiflik, dürtüsellik, risk içeren davranışlar, ayrılık kaygısı ve düşmanlık gibi patolojik kişilik özelliklerinin varlığı sınırda kişilik bozukluğunun belirtilerinden bazılarıdır. Bu makalede sınırda kişilik bozukluğu özelliklerini taşıyan Bay B. vakası ve terapi ilişkisi Winnicott’ın gerçek benlik ve sahte benlik kavramları ışığında incelenmiştir. BayB.’nin temel şikayetlerinin benlik ile ilgili olmasından dolayı terapinin amacı gerçek benliğin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, bu amaca ulaşmaktaki engellerin anlaşılması ve aşılmaya çalışılması olmuştur.

Suggestions

Winnicott’ın nesne ilişkileri kuramı ile somatoform bozuklukların incelenmesi: ağrı bozukluğu Vakası
Tathan, Ece (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-9-1)
Ağrı bozukluğu DSM-IV’de somatoform bozukluklar kategorisi altında yer alır ve psikolojik faktörler, ağrı semptomlarının başlangıcında, şiddetinde, alevlenmesinde ve sürekliliğinde önemli bir role sahiptir. Klasik psikanalitik bakış açısına göre, bu hastaların psikolojik problemleri bedensel semptomlara dönüşür ve somatik yakınmalar alternatif bir iletişim yöntemi olarak kullanılır. Bilişsel gelişimsel modeller ise düşük seviyedeki duygu farkındalığını, duygusal uyarılmayı ayrıştıramamayı, duygu düzenlemele...
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF DYNAMIC RANGE ON OBJECT DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Koçdemir, İsmail Hakkı; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Computer Engineering (2021-10-8)
An important problem in computer vision, particularly in object detection, is being able to perceive objects even under challenging illumination conditions. Being robust to such conditions is especially important in applications, such as autonomous driving. Despite the significance of the problem, existing autonomous driving systems use deep object detection networks with low-dynamic range (LDR) images during both the training phase and the testing phase. In this thesis, we investigate whether high-dynamic ...
A Critical Look at Bullying Prevention School Programs
Taneri, Pervin Oya; Şahin, Ayşegül (2019-10-20)
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konu...
Benlik Farklılıklarına Rogers’ın Danışan Odaklı Terapisi ile Yaklaşım: Vaka Çalışması
Gürcan, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
Bireylerin benlikleri arasında yaşadıkları fark uzun zamandır psikoloji biliminin gündeminde olmuştur. Carl Rogers’ın teorisi de dahil olmak üzere, teoriler genellikle gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki farka odaklanmışlardır. Ancak Higgins, bireylerin üç farklı benlik kavramının olduğunu öne sürmüştür. Bunlar gerçek benlik, ideal benlik ve zaruri benliktir. Higgins, ayrıca kişinin kendi bakış açısının ya da kendisi için önemli birinin bakış açısının da benlik kavramının oluşumunda etkili olduğun...
An Overview on Rigid Pavement Specifications in Developed Countries
Şengün, Emin; Yaman, İsmail Özgür; Ceylan, Halil (2016-01-01)
As any engineering structure, for the highway pavement design and construction a series of technical, economic and environmental factors is considered before the material selection. The technical factors involve physical, chemical, and mechanical features, the ease of construction work, construction duration, durability requirements and the safety and comfort of the selected materials under service and environmental conditions. On the other side, the initial cost and the life cycle cost are among the econom...
Citation Formats
G. Sarısoy, “Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554007.