Saf etil alkol üretimi için yeni bir prosesin geliştirilmesi ve prototip ünite kurulması

Download
1995
Gürkan, Türker
Özgen, Canan
Yılmaz, Levent
Hamamcı, Haluk
Sain, Sibel
Okumuş, Emin
Enerji sorunu için gelecek vadeden alternatif bir proses fermentasyon ile yakıt kalitesinde etil alkol üretimidir. Yakıt kalitesinde etil alkol üretebilmek amacıyla bu araştırmada yeni bir proses geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen proses, etanol üretimi, etanol ayırımı ve sızdırma temizlenmesi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Etanol üretimi kısmında deneysel çalışmalar yapılarak optimum çalışma şartlan belirlenmiştir. Deneyler sonucunda fermentör yatak yüksekliğinin fermentasyon üzerinde fazla bir etkisi olmadığı, ancak besi şeker derişiminin ve akışkanlaştırma hızının fermentasyonu etkilediği görülmüştür. Ayrıca fermentörde etanol inhibisyonunun sıyırma yapılarak önlendiği, yan ürünlerin inhibisyonunun sizdırma hızı ile ayarlanabileceği saptanmış ve akışkan yatak reaktörü için matematiksel model geliştirilmiştir. Prosesin etanol ayırımı kısmında, sıyırma kolonundan elde edilen düşük derişimdeki etanolun pervaporasyon tekniği ile saflaştırılması incelenmiştir. Literatürde düşük derişimlerde etanol içeren karışımlar için hidrofobik membranlar , yüksek derişimlerde etanol içeren karışımlar için ise hidrofilik membranlar önerilmiştir. Bu araştırmada hidrofobik membranlar ile yapılan çalışmaların çok oluşu nedeniyle hidrofilik polimer PAN kullanılarak homojen ve dolgulu membranlar hazırlanmış ve performansları incelenmiştir. Ayrıca dolgulu membranlar için önerilen taşınım modeli modifiye edilerek yeni bir model önerilmiştir. Prosesin sızdırma temizlenmesi kısmında ise üç ters ozmos ünitesi kullanılmasına karar verilmiştir. Birinci ünitede şekerin ayrılması ve fermentöre geri beslenmesi amaçlanmıştır. Diğer iki ünite ise seri çalıştırılarak fermentöre geri döndürülebilecek kalitede su üretimi planlanmıştır. Bu çalışmada aynca geliştirilen prosesin ülke ekonomisine sağlayacağı avantajlar da irdelenmiştir.

Suggestions

Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
Hızlı tayin yöntemi ile hidrojen ayırıcı filtrelerin geliştirilmesi
Akyıldız, Hasan; Öztürk, Tayfur; Pişkin, Fatih(2014)
Hidrojen üretiminde önemli bir kaynak kömür/linyit/doğal gazın buharla reforme edilmesi ile elde edilen sentetik gazdır. Sentetik gaz içerisinde mevcut hidrojen en iyi metalik membranlarla ayrılabilmektedir. Aynı durum doğal gaz hidrojen karışımı için de geçerlidir. Bu çalışma sentetik/karışım gazından hidrojenin ayrılması için kullanılabilecek ince film membranların sıçratma çöktürme yöntemi ile üretimini konu almaktadır. Çalışma kapsamında 6 inç çapında altık üzerine sıçratma ile...
Synthesis and characterization of perylene tetracarboxylic propargyl esters as precursor materials for light-harvesting perylene derivatives in organic photonic applications
Sawalha, Mohamad; Özser, Mustafa Erkut; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
In this study, two isomerically pure perylene tetracarboxylic propargyl ester derivatives (P4 and P11) were synthesized and characterized to be used as intermediate compounds for bipolar perylene derivatives. The synthesized intermediates are extremely valuable and versatile building blocks, and their optical, photophysical, and electrochemical properties can be further tuned by the attachments of suitable electron-donating groups at the peri or bay positions. Electron-donor azidofluorene was combined with...
Synthesis, characterization and photovoltaic properties of benzo[c][1,2,5]oxadiazole based conjugated polymers for organic solar cells
Karakurt, Oğuzhan; Çırpan, Ali; Günbaş, Emrullah Görkem; Department of Chemistry (2021-1-22)
In this thesis, six conjugated polymers were synthesized by coupling of 2,1,3- benzoxadiazole derivatives with donor groups via Stille polycondensation reactions. Moreover, the effect of molecular weight for P1 and P2, effect of position of alkyl chain for P5 and effect of π-bridge groups for P6 which are selenophene and thiophene on optical, electrochemical, and photovoltaic properties were investigated. Also, modifications on alkyl chains of P3 and P4 were performed to increase their functionalities via p...
Basit şekerlerin doymuş çözeltilerdeki davranışlarının moleküler dinamik (MD) simülasyon ile incelenmesi
Balabanlı, Zinnur Yağmur; Öztop, Halil Mecit (2020-10-23)
Şekerler biyokullanılabilirliği, son ürün kalitesini ve üretim verimini etkileyen birçok yapısal özelliğe sahiptir bu sebeple değişen koşullar altındaki yapısal davranışlarının incelenmesi esastır. Bu araştırmanın amacı fruktoz ve glikoz şekerlerinin, su ile etkileşimlerini, kristalizasyon eğilimlerini, moleküller arası itme-çekme kuvvetlerini ve sulu çözeltilerdeki belirli davranışlarını Moleküler Dinamik (MD) simülasyon tekniğini kullanarak karşılaştırmak ve tekniğin gıda sistemlerine uygulanabilirliğini ...
Citation Formats
T. Gürkan, C. Özgen, L. Yılmaz, H. Hamamcı, S. Sain, and E. Okumuş, “Saf etil alkol üretimi için yeni bir prosesin geliştirilmesi ve prototip ünite kurulması,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RnNE9BPT0.