Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve Psikoterapiye Yönelik Çıkarımlar

2014-6-1
Demirok, İpek
Alphan Şimşek, Yeliz
Süsen, Yankı
Altı temel duygudan biri olan mutluluk; öfke, korku, üzüntü, iğrenme ve kıskançlıktan farklı olarak bir pozitif duygu biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Ulaşmak için çabaladığımız, bulduğumuzda kaybetmekten korktuğumuz ve kimilerine göre hayatımızı arayışında geçirdiğimiz bu duygu nedir? Tek bir tanımı ya da bir duruma atfedebileceğimiz açık bir anlamı var mıdır? Mutluluğa ulaşamamak mı bir patoloji göstergesidir yoksa daimi olarak mutluluk peşinde koşmak mı? Terapi odasında mutluluk nasıl karşımıza çıkar? Bu sorulara cevap bulmayı amaçladığımız makalemizde öncelikli olarak mutluluğu pozitif duygular temelinde ele alacak, sonrasında mutluluk kavramına daha yakından bakarak olası anlamları üzerinde duracağız. Bunun yanı sıra, mutluluk duygusu ile ilintili patolojilere kısaca değinerek terapi ortamında terapist ve danışan açısından bu duygunun nasıl yaşandığına ve ele alındığına yönelik çıkarımlarda bulunacağız.

Suggestions

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölç...
Mutluluğun Bir Tasarım Hedefi Olarak İncelenmesi: Literatür Derlemesi
Işık, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Son yıllarda mutluluk (happiness/subjective well-being) için tasarım, bir tasarım hedefi olarak sıklıkla ele alınmaya başlanmıştır (Desmet ve Hassenzahl 2012; Desmet ve Pohlmeyer 2013; Hassenzahl vd. 2013). Ancak mutluluk kavramının öznel ve soyut nitelikleri, mutluluk kavramıyla ilişkili farklı bakış açılarının ve tasarım çerçevelerinin bulunması; kavramın pratikte tasarımcılar tarafından kullanılabilirliğinin sorgulamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kullanıcı odaklı tasarım çatısı altında değerlendirile...
How to write good quality contextual science questions criteris and myths
Elmas, Rıdvan; Eryılmaz, Ali (2015-04-01)
The goal of this study is to set criteria for writing good contextual questions. This is a theoretical research work based on an extensive literature review. Extensive literature comprised of reviewing leading data bases, educational journals, and proceedings. All the collected materials from these resources were read, compiled, analyzed, interpreted, and synthesized. The information gathered from these sources were systematically used as an input to generat...
The role of imagination in Kant's first critique
Barın, Özlem; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2003)
The purpose of this study is to examine the role of imagination in Immanuel Kant̕s Critique of Pure Reason by means of a detailed textual analysis and interpretation. In my systematic reading of the Kantian text, I analyse how the power of imagination comes to the foreground of Kant̕s investigation into the transcendental conditions of knowledge. This is to explain the mediating function of imagination between the two distinct faculties of the subject; between sensibility and understanding. Imagination achi...
Civic Participation in the Conservation of Multicultural Heritage in Mardin
Karaoğlu Köksalan, İpek; Serin, Ufuk; Department of Architecture (2021-8-05)
Conservation is a selective process, and through heritage policies and management approaches, governments influence what and how heritage is conserved. Adequate and efficient civic participation, implying the participation of the local civic society, local authorities, professional chambers, the third sector, and the private sector, is the only way to establish an equitable conservation process. The input of different stakeholders in a conservation project can bring in rich values and resources. Through com...
Citation Formats
İ. Demirok, Y. Alphan Şimşek, and Y. Süsen, “Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve Psikoterapiye Yönelik Çıkarımlar,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 40–54, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553922.