Hide/Show Apps

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi

2019-06-01
Kaya, Özgür Salih
ORÇAN, FATİH
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği Türkçe Formu, Öznel Mutluluk Ölçeği ve Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Hipotez edilen yol modelini incelemek için veriler SPSS 24 ve Mplus 5.1 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir ve bu yüzden maksimum olabilirlik tahmin metodu kullanılmıştır. Çoklu bağlantı probleminin olmadığı ve model veri uyum değerlerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür ( =1.58, CFI=.99, TLI=.97, RMSEA=.04, SRMR=.01). Sonuçta, empatinin affetme ve yaşam doyumu üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca mutluluğun empati, yaşam doyumu ve affetme arasında aracı rolü olduğu saptanmıştır.