Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi

2019-06-01
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği Türkçe Formu, Öznel Mutluluk Ölçeği ve Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Hipotez edilen yol modelini incelemek için veriler SPSS 24 ve Mplus 5.1 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir ve bu yüzden maksimum olabilirlik tahmin metodu kullanılmıştır. Çoklu bağlantı probleminin olmadığı ve model veri uyum değerlerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür ( =1.58, CFI=.99, TLI=.97, RMSEA=.04, SRMR=.01). Sonuçta, empatinin affetme ve yaşam doyumu üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca mutluluğun empati, yaşam doyumu ve affetme arasında aracı rolü olduğu saptanmıştır.
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Psikoterapide süreç analizi: nitel araştırma yöntemlerinin psikoterapi araştırmalarına uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi
Bıçakçı, İsmail; İç, Yusuf Tansel; Karasakal, Esra; Dengiz, Berna (2020-12-01)
Askeri silah sistemleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerdeonarım seviyesi analizi son yıllarda kritik ve karmaşık bir karar vermeproblemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım seviyesi analizinde, onarımfaaliyetleriyle ilgili kararlarının verilmesinde onarım ağ yapılarındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan onarım ağyapıları gözden geçirilmiştir. Ardından onarım seviyesi analizi için dahaelverişli olabilecek bir ağ yapısına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Mutluluğun Bir Tasarım Hedefi Olarak İncelenmesi: Literatür Derlemesi
Işık, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Son yıllarda mutluluk (happiness/subjective well-being) için tasarım, bir tasarım hedefi olarak sıklıkla ele alınmaya başlanmıştır (Desmet ve Hassenzahl 2012; Desmet ve Pohlmeyer 2013; Hassenzahl vd. 2013). Ancak mutluluk kavramının öznel ve soyut nitelikleri, mutluluk kavramıyla ilişkili farklı bakış açılarının ve tasarım çerçevelerinin bulunması; kavramın pratikte tasarımcılar tarafından kullanılabilirliğinin sorgulamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kullanıcı odaklı tasarım çatısı altında değerlendirile...
İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre işe bağlılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber işe bağlılığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ve %19 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi,” Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 540–554, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/56313.