Mutluluğun Bir Tasarım Hedefi Olarak İncelenmesi: Literatür Derlemesi

2014
Işık, Hande
Son yıllarda mutluluk (happiness/subjective well-being) için tasarım, bir tasarım hedefi olarak sıklıkla ele alınmaya başlanmıştır (Desmet ve Hassenzahl 2012; Desmet ve Pohlmeyer 2013; Hassenzahl vd. 2013). Ancak mutluluk kavramının öznel ve soyut nitelikleri, mutluluk kavramıyla ilişkili farklı bakış açılarının ve tasarım çerçevelerinin bulunması; kavramın pratikte tasarımcılar tarafından kullanılabilirliğinin sorgulamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kullanıcı odaklı tasarım çatısı altında değerlendirilen “mutluluk için tasarım” kavramını işler hale getirmek gerekmektedir. Bu çalışma ile literatürde mutluluk ekseninde yer alan araştırmalar derlenerek, kavramla ilişkili olarak önerilen farklı bakış açısı ve tasarım çerçeveleri ortaya konulmuştur. Böylece, mutluluk için tasarım uygulamalarının potansiyel gücü ve zorlukları tartışılarak tasarımcılar tarafından kullanılabilirliğinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölç...
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Pratiğinde Katılımcı Tasarım: Dijital Acente Portalı Tasarımında Katılımcı Tasarım Atölyelerinin Kullanılması
Demir, Erdem; Ekin, Gamze; Balaban, Melike (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım araştırmaları ve tasarım pratiği, son 30 yıldır kullanıcı odaklı tasarım yöntemlerinden, kullanıcıların da sürece dâhil olduğu yeni tasarım yöntemlerine doğru evrilmektedir (Sanders ve Stappers, 2008). Bu çalışmada, Türkiye’de 4000’den fazla acentesi bulunan büyük bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen dijital acente portalı tasarımında kullandığımız katılımcı tasarım yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcı tasarımın literatürdeki tartışmalarını ve çeşitli uygulamalarını inceleyerek, tasarım s...
Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve Psikoterapiye Yönelik Çıkarımlar
Demirok, İpek; Alphan Şimşek, Yeliz; Süsen, Yankı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Altı temel duygudan biri olan mutluluk; öfke, korku, üzüntü, iğrenme ve kıskançlıktan farklı olarak bir pozitif duygu biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Ulaşmak için çabaladığımız, bulduğumuzda kaybetmekten korktuğumuz ve kimilerine göre hayatımızı arayışında geçirdiğimiz bu duygu nedir? Tek bir tanımı ya da bir duruma atfedebileceğimiz açık bir anlamı var mıdır? Mutluluğa ulaşamamak mı bir patoloji göstergesidir yoksa daimi olarak mutluluk peşinde koşmak mı? Terapi odasında mutluluk nasıl karşımıza çıka...
Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalı...
Çocuklar için Empatik Tasarım
Süner, Sedef; Günay, Aslı; Kulaksız, Mert (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcılarla empatik bağ kurabilmek, tasarımcılar için kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine anlamlı karşılıklar üretebilmek açısından önemli bir araçtır. Çocuklar için ürün ve sistemler geliştirirken onlarla kurulacak empatik bağ, tasarımcılar açısından kritik bir öneme sahiptir; çünkü tasarımcı ve kullanıcı perspektiferi arasındaki farklılıklar, nesil farkıyla da birleşerek iyice açılmaktadır. Çocuk kullanıcılar genellikle yetişkin bakış açısıyla karakterize edilmekte, çocukların ilgi, bilgi ve bece...
Citation Formats
H. Işık, “Mutluluğun Bir Tasarım Hedefi Olarak İncelenmesi: Literatür Derlemesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 377, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.