Anti-kanser ilaç salımına yönelik dendritik polimer sentezi ve hücre kültürlerinde uygulanması

Download
2009
Gündüz, Güngör
Gündüz, Ufuk
İşeri, Darcansoy Özlem
Kars, Meltem Demirel

Suggestions

Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Kimyasal kanserojenesisde rol oynayan enzimlerin karakterize edilmesi; Koyun karaciğer ve akciğer mikrozomlarından NADPH'ye bağımlı sitokrom c redüktaz enziminin saflaştırılması ve karekterize edilmesi
Arınç, Emel; İşcan, Mesude(1985)
Bir ses imajının lateral kaymaları ile uyarılan elektroensefalografik yanıtların kortikal kaynakları
Ungan, Pekcan; Yağcıoğlu, Süha; Özmen, Bülent; Göksoy, Cüneyt(1999)
Bir ses uyarısının çeşitli parametrelerindeki ani değişikliklerle ortaya çıkan uzun-latanslı elektroensefalografik yanıtların (uyarılmış potansiyel; UP) varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Son yıllarda magnetoensefalografik (MEG) kayıtlara dayanılarak yapılan kaynak lokalizasyonu çalışmaları konuya biraz ışık tutmuş olsa da, bu işitsel uyarılan değerlendiren kortikal yapıların yerlerine ilişkin bilgiler henüz pek azdır ve kesinlik kazanmamıştır. Kulaklararası zaman ve ses şiddeti farkları (sırasıyla, I...
Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Orta Anadolu arısı (Apis mellifera L.)'nın populasyon strüktürü üzerinde morfometrik ve elektroforetik çalışmalar
Kence, Aykut; Darendelioğlu, Yavuz(1993)
Citation Formats
G. Gündüz, U. Gündüz, D. Ö. İşeri, and M. D. Kars, “Anti-kanser ilaç salımına yönelik dendritik polimer sentezi ve hücre kültürlerinde uygulanması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RBd05qWT0.