Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar

Download
2010
Akın, Tayfun
Cihangir, Aykut
Demir, Şimşek
Hızal, Altunkan
Alatan, Lale
Güçlü, Caner
Topallı, Nihan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elektronik olarak döndürülebilmesini sağlayabilmek için mikroşerit hat üzerinde gerekli faz değişimini sağlayacak varaktör diyotlar kullanılmıştır. Yapılan EM benzetim ve ölçümler sonucu sur biçimli anten dizisinde, ana huzmenin diyot kontrolü ile tasarlandığı gibi 10 lik bir açı taraması yapabildiği gösterilmiştir. Bu kavram kanıtlaması şeklinde bir çalışmadır; huzmenin daha büyük açı aralığında tarama yapması için tasarımda yapılması gereken değişiklikler belirtilmiştir. MM-Dalga sabit genişlikli ve doğrusal sönümlenen yarık antenler tasarlanıp, üretilmiş ve antenin şeklinin, optik uyarımla bu iki yapı arasında değiştirilmesinin sağlanması durumunda ışıma örüntüsünün değiştirilebileceği gösterilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da K ve Ka bantlarında bağımsız çalışabilen, RF MEMS anahtarlarla huzmesi elektronik olarak döndürülebilen dairesel polarizasyonlu yansıtıcı dizi anten tasarlanmış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Çift frekanslı (24.4 GHz ve 35.5 GHz) dizi iç içe geçmiş farklı boyutlarda iki ayrık-halka dizisi şeklinde tasarlanmıştır. Huzme döndürme amacıyla her bir ayrık halkanın açısal konumunu RF MEMS anahtarlarla ayarlayarak, dairesel polarizasyonlu dalgaların fazları kontrol edilmektedir. Anten ODTÜ MEMS merkezinde geliştirilen yüzey mikro-işleme süreciyle üretilmiştir. Işıma örüntüleri ölçülmüş ve benzetim sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ölçümlerle, ana huzmenin, tasarlandığı gibi, Ka bandında 35°‟ye, K bandında 24°‟ye döndürülebildiği gösterilmiştir. Proje çalışmalarından sur biçimli mikroşerit anten dizisiyle ilgili hazırlanan makale Microwave and Optical Technology Letters adlı dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Yansıtıcı dizi antenle ilgili makale de hazırlık sürecindedir. Saygın konferanslarda yedi bildiri sunulmuştur. Ayrıca, proje kapsamında üç yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır.
Citation Formats
T. Akın et al., “Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBeU56RXg.