Kronik hipoperfüze sıçan beynine uygulanan stereotaktik ışın cerrahisinin (Radyocerrahi) beyin dokusu ve hücre membranında moleküler düzeyde oluşturduğu etkilerin biyofiziksel yöntemler ile araştırılması

Download
2003
Zorlu, Faruk Abdullah
Öge, Kamil Halil
Boyar, Handan
Al-otoibi, Neslihan Toyran
Severcan, Feride
Arteriovenöz malfonnasyonlar (AVM), beyinde büyüyen normal olmayan kan damar demetleridir. Bu fızyopatolojik durum çevre beyin dokusunda, çalma olayı olarak da bilinen, hipoperfıizyona neden olur. AVM'lerin tedavi seçeneklerinden bir tanesi Stereotaktik radyocerrahidir. Çalma etkisiyle düşük perfüzyon ile beslenen beyin dokusunun iyonize radyasyona nasıl yanıt verdiği henüz aydınlanmamıştır. AVM lerin etrafında çalma fenomeni sonucu olan hipoksik bölgenin radyasyon etkilerine karşı dirençli olduğu düşüncesi ile radyasyonun bu hipoksik bölge üzerine olan etkisinin önemi hep gözardı edilmiştir. Literatürde hipoperfüze edilmiş beyin dokusunda, iyonize radyasyonun etkisini gösteren çalışma bulunmamaktadır. Bu projede, hipoperfüze beynin sağlıklı beyne göre iyonize radyasyondan ne derecede farklı etkilendiğini saptanarak literatürdeki bu eksiklik tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hipoperfüzyonun ve/veya radyocerrahinin sıçan beyin homojenat membranları ve kafatası kemik dokusu üzerine olan etkisi Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskop} tekniği kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen FTIR sonuçları, hipoperfüzyonun sıçan beyin homojenat membranlarındaki lipit ve protein miktarlarını önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Lipit miktarında artış, protein miktarında azalış, lipit/protein oranında artış, lipitlerin düzenli yapısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Proteinlerin hem miktarları hem de ikincil yapıları, ß plakalı tabakalı yapı ve gelişi güzel kıvrımlarla meydana gelen yapılar artacak şekilde etkilenmiştir. Sağlıklı sıçan beyinlerine radyocerrahi uygulaması sonucunda lipit sentezinde artış, protein miktarında azalış, protein/lipit oranında küçük bir azalma olduğu anlaşılmıştır. Hipoperfüze beyinlere radyocerrahi uygulanması ile lipit sentezinde artış, protein miktarında önemli miktarda azalış, protein/lipit oranında önemli bir azalma olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. Ayrıca, radyasyonun hipoporfüze beyne uygulanması sonucu lipitlerin düzenliliğini ve sistemin iç derinliklerinin dinamiğinin önemli derecede arttığı, hipoperfüze olmamış beyin örneklerinde ise önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Bu bulgulardan elde edilen en önemli sonuç, protein-Amid I bölgesi hariç, radyasyon uygulamasının hipoperfüze edilmiş beyni, sağlıklı beyne göre daha belirgin bir şekilde etkiliyor olmasıdır. Bu bize hipoperfüze beynin, en azından yukarda bahsedilen parametreler açısından, radyasyona karşı daha hassas olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların ortaya koyduğu diğer bir sonuç da, proteinlerin ikincil yapısının normal beyne radyasyon uygulaması sonucu etkilenerek $\alpha$-heliks miktarının önemli derecede azalması ve gelişi güzel kıvrımların artması, dolay ısı ile denature olmasıdır. Hipoperfüze beyne radyocerrahi uygulanması sonucunda ise $\alpha$-heliks ve ß plakalı tabakalı yapı miktarlarında önemli bir değişiklik olmazken, gelişi güzel kıvrımların miktarı azalmıştır. Hipoperfüze sıçanların kafatası kemiklerinde karbonat ve fosfat miktarlarında artış olduğu, protein miktarın azaldığı ve lipit/protein oranının arttığı görülmüştür. Radyocerrahi uygulamasıyla bu değerler kontrol grubununkine yakın değerlere ulaşmaktadır. Yani, radyasyon uygulaması ile hipoperfüzyonun neden olduğu değişiklikler azalarak sağlıklı beyin örneklerine ait olan değerlere yaklaşmıştır.
Citation Formats
F. A. Zorlu, K. H. Öge, H. Boyar, N. T. Al-otoibi, and F. Severcan, “Kronik hipoperfüze sıçan beynine uygulanan stereotaktik ışın cerrahisinin (Radyocerrahi) beyin dokusu ve hücre membranında moleküler düzeyde oluşturduğu etkilerin biyofiziksel yöntemler ile araştırılması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVM053PT0.