Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması

2015-12-31
Bek, Alpan
Şimşek Özek, Nihal
Çelik, Buket
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle tedavi etme özellğine sahip ajanlar üzerinde durulmaktadır. Bu ajanlardan biriside Histon Deasetilaz İnhibitörleridir. Bu çalışmada ki amacımız, Histon Deasetilaz İnhibitörlerinden olan sodyum bütiratın kolon kanseri hücrelerindeki tedavi edici etkilerini Raman spektroskopisi ve Atomik Kuvvet Mikroskopisi gibi mikronanoteknolojik yöntemlerle araştırmaktır. Önerilen projede, Caco-2 insan kolon adenokarsinoma hücre hattı kullanılacaktır sodyum bütirat’ın, konsantrasyona bağlı etkin dozun saptanmasında ve böylece ilaç olarak kullanımı yönünde yapılacak olan ilk çalışma olacaktır. Önerilen projeden elde edilecek bulgular daha iyi tanı ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine yarar sağlayacaktır.

Suggestions

Kolon Kanseri Hücre Farklılaşmasının Titreşim Spektroskopisi Yöntemleri İle Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Severcan, Feride(2012-12-31)
Dünyada en çok görülen kanserler arasında ikinci sırada yer alan kolon kanseri hücre proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kanser hücrelerinin farklılaşmamış hücreler olması nedeniyle, kolon kanseri oluşumunda hücre farklılaşma mekanizma bozukluklarının rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerin ve hormonların farklılaşmada rol aldıkları gösterilmiştir. Bu...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2011-12-31)
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatü...
Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.
Banerjee, Sreeparna; Erson Bensan, Ayşe Elif; Muyan, Mesut(2014-12-31)
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark....
Postür Bozukluklarının İncelenebilmesi için Taşınabilir, Altı Eksenli bir Kuvvet Ölçer Yüzey Tasarım ve Üretimi
Tönük, Ergin(2016-12-31)
Duruş bozukluğu olan hastaların tanılanması ve rehabilitasyonu için yaygın kullanılan yöntemlerden birisi de hastanın yer tepki kuvvetlerinin ölçülmesidir. Yüksek lisans tez çalışması kapsamında dinamik bir posturagrafi makinesi tasarım ve üretimi konusunda çalışan Ufuk Çuvalcı için de gerinim pulu tabanlı, altı eksenli taşınabilir bir kuvvet platformu tasarım ve üretimi önemli bir aşamadır.Gerek görece yalınlığı gerekse durağan ve sanki-durağan kuvvetleri ölçmedeki başarısı nedeniyle gerinim pulu tabanlı ü...
Kronik hipoperfüze sıçan beynine uygulanan stereotaktik ışın cerrahisinin (Radyocerrahi) beyin dokusu ve hücre membranında moleküler düzeyde oluşturduğu etkilerin biyofiziksel yöntemler ile araştırılması
Zorlu, Faruk Abdullah; Öge, Kamil Halil; Boyar, Handan; Al-otoibi, Neslihan Toyran; Severcan, Feride(2003)
Arteriovenöz malfonnasyonlar (AVM), beyinde büyüyen normal olmayan kan damar demetleridir. Bu fızyopatolojik durum çevre beyin dokusunda, çalma olayı olarak da bilinen, hipoperfıizyona neden olur. AVM'lerin tedavi seçeneklerinden bir tanesi Stereotaktik radyocerrahidir. Çalma etkisiyle düşük perfüzyon ile beslenen beyin dokusunun iyonize radyasyona nasıl yanıt verdiği henüz aydınlanmamıştır. AVM lerin etrafında çalma fenomeni sonucu olan hipoksik bölgenin radyasyon etkilerine karşı dirençli olduğu düşüncesi...
Citation Formats
A. Bek, N. Şimşek Özek, and B. Çelik, “Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60997.