Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması

Download
2007
Selçuk, Nevin
Uygur, Bilge Ahmet
Moralı, Mehmet
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO2 emisyonlarının karışımdaki artan zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığı miktarına duyarlı olmadığı görülmüştür. Birlikte yanma SO2 emisyonlarınıazaltırken CO emisyonlarını artırmıştır. Zeytin artığı ve fındık kabuğu ile linyitin birlikte yakılması NO emisyonlarında önemli değişikliğe yol açmazken, N2O emisyonlarınıazaltmıştır. Pamuk artığının linyit ile birlikte yakılması NO ve N2O emisyonlarınıartırmıştır. Majör ve minör element dağılımlarına ilişkin olarak, linyit ve söz konusu biyokütlelerin birlikte yakılması bu elementlerin dağılımlarını alt külden uçucu küle değiştirmiştir. Gerek EDX gerekse XRD analizlerinde külde klor bulunmadığı tesbit edilmiştir.
Citation Formats
N. Selçuk, B. A. Uygur, and M. Moralı, “Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNeE5qWT0.