Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması

Download
2007
Uygur, Bilge Ahmet
Selçuk, Nevin
Moralı, Mehmet
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO2 emisyonlarının karışımdaki artan zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığı miktarına duyarlı olmadığı görülmüştür. Birlikte yanma SO2 emisyonlarınıazaltırken CO emisyonlarını artırmıştır. Zeytin artığı ve fındık kabuğu ile linyitin birlikte yakılması NO emisyonlarında önemli değişikliğe yol açmazken, N2O emisyonlarınıazaltmıştır. Pamuk artığının linyit ile birlikte yakılması NO ve N2O emisyonlarınıartırmıştır. Majör ve minör element dağılımlarına ilişkin olarak, linyit ve söz konusu biyokütlelerin birlikte yakılması bu elementlerin dağılımlarını alt külden uçucu küle değiştirmiştir. Gerek EDX gerekse XRD analizlerinde külde klor bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Suggestions

Co-firing biomass with coal in bubbling fluidized bed combustors
Göğebakan, Zuhal; Selçuk, Nevin; Department of Chemical Engineering (2007)
Co-firing of biomass with coal in fluidized bed combustors is a promising alternative which leads to environmentally friendly use of coal by reducing emissions and provides utilization of biomass residues. Therefore, effect of biomass share on gaseous pollutant emissions from fluidized bed co-firing of various biomass fuels with high calorific value coals have extensively been investigated to date. However, effect of co-firing of olive residue, hazelnut shell and cotton residue with low calorific value lign...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Fluidization and mixing characteristics of biomass particles in a bubbling fluidized bed
İnanlı, Sinan; Vural, Hüseyin; Department of Mechanical Engineering (2008)
Fluidized bed is a suitable technology for combustion and gasification of biomass materials. Hydrodynamics occurring in the bed is crucial for the design and operation of the combustion or gasification unit. In the present study, hydrodynamic behavior of binary mixtures of biomass-silica sand in a bubbling fluidized bed was experimentally investigated. Five different biomass materials and silica sand with three different particle sizes were employed to form binary mixtures. Biomass materials were rice husk,...
Kuantum Noktacığı Lüsiferaz BRET Çiftinin DNA Bağlanıcı Proteinler Kullanılarak DNA İskelesi Üzerinde Montajına Dayalı Bir Nanobiyosensör Platformunun Geliştirilmesi
Özen, Can; Muyan, Mesut(2016)
Bir ışık proteiniyle floresan molekül arasında gerçekleşen enerji transferi olarak tanımlanan Biyolüminesans Rezonans Enerji Transferi (BRET)’e dayanan biyosensör platformları proteaz aktivitesi ölçümü, nükleik asit tayini, lenfatik görüntüleme ve fotodinamik terapi gibi amaçlar için başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmalarda donör-alıcı ikilisi olarak birbirine kovalent bağ ile bağlanmış lüsiferaz-kuantum noktacığı bileşenleri kullanılmıştır. DNA molekülü sahip olduğu yapısal ve fonksiyonel özellikleri açısı...
A Study on new Turkish ground snow load map and snow damage prevention recommendations for solar power plants
Temel, Özlem; Türer, Ahmet; Department of Civil Engineering (2020)
Renewable energy sources have become an environment friendly alternative to fossil fuels. As a renewable source, solar energy becomes widespread under favor of decreasing costs in Photovoltaic (PV) cell production. Similar to the growth trend in the world, total production capacity of installed Solar Power Plants (SPP) have recently reached over 5 GW in Turkey. In a typical SPP, PV modules are mounted on steel supporting structures with a site-specific inclination angle. In the last years, damage of many PV...
Citation Formats
B. A. Uygur, N. Selçuk, and M. Moralı, “Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNeE5qWT0.