Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi

Download
2002
Yekeler, Meftuni
Hiçyılmaz, Cahit
Ulusoy, Uğur
Özkan, Alper
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ürünlerinin ıslanmayı karakterize eden kritik ıslanma yüzey gerilimi değerleri ($\gamma$c) temas açısı ölçümü ve flotasyon tekniği ile belirlenmiştir. Son aşamada ise, öğütme testlerinden elde edilen kırılma parametreleri ($S_i$ ve $B_{i,j}$ parametresi olan $\gamma$) ile temas açısı ölçümleri ve flotasyon testlerinden elde edilen kritik ıslanma yüzey gerilimi parametresinin ($\gamma$c) olabilecek korelasyonları araştırılmıştır. Öğütmeye yardımcı kimyasal maddeler, kalsit ve barit minerali için daha yüksek kırılma hızları ve nispeten daha ince malzeme üretiminde etkili olmuştur. Fakat, kömürün yaş öğütülmesinde kullanılan kimyasal madde, kırılma hızlarını ve ince malzeme üretimini azaltmıştır. Elde edilen kırılma parametreleri ile birinci derece ve birinci derece olmayan kırılma bölgeleri için ürün tane boyu dağılımlarının simülasyonları yapıldığında, simülasyon sonuçları deneysel sonuçlarla benzer dağılımları vererek uyumlu olduğu görülmüştür. Bu minerallerin öğütülmüş ürünlerinin bir goniometre kullanılarak temas açısı ölçüm yöntemiyle belirlenen yc değerleri, yeni dizayn edilen mikroflotasyon hücresi kullanılarak flotasyon yöntemiyle belirlenen değerlere yakındır. Bu minerallerin kırılma parametreleri ($S_i$ ve $B_{i,j}$ parametresi olan $\gamma$) ile ıslanma parametresinin ($\gamma$c) anlamlı korelasyonlarının olduğu belirlenmiştir. Kalsit ve barit minerallerinden elde edilen veriler ışığında; daha yüksek temas açıları ve daha yüksek flotasyon verimlerinin eldesine dayanarak daha da hidrofobluğu belirten düşük $\gamma$c değeri verirken, $S_i$ değerinin de arttığını göstermektedir. Barit minerali için diğer bir ilişki $B_{i,j}$'nin incelik parametresi olan $\gamma$ ile $\gamma$c arasında bulunmuştur; yani $\gamma$c artarken $B_{i,j}$ parametresi olan $\gamma$'da artmaktadır, fakat kalsit için benzer bir ilişki bulunamamıştır. Buna ilaveten, kömürün kırılma parametreleri ile ıslanma parametresi arasında bazı anlamlı korelasyonlar da belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenlerde öğütülmüş farklı mineral gruplarını temsil eden kalsit, barit, talk ve kuvars minerallerinin tane şekli, pürüzlülük ve ıslanma özelliklerini belirlemek için deneysel çalışmalar yapılmıştır.Minerallerin ıslanma özellikleri EMDEE MicroFLOT test tüpü kullanarak flotasyon yöntemiyle ve goniomètre kullanarak temas açısı ölçümleriyle belirlenmiştir.Şekil özellikleri SEM kullanarak tanelerin izdüşümleri üzerinden ölçülerek Uzama Oranı, Yassılık, Yuvarlaklık, Göreceli Genişlik ve Eksensel Eşitlik gibi tanımlayıcılarla ifade edilmiştir. Her bir öğütme ürünü için yaklaşık 100-200 arasında tane ölçülmüştür.Yüzey pürüzlülükleri BET yüzey alanı ölçümlerinden hesaplanan rbet ve Surtronic 3+ makropürüzlülük ölçer ile belirlenen $R_a$ parametreleriyle ifade edilmiştir.Son olarak yüzey pürüzlülüğü, şekil özellikleri ile ıslanabilirlik arasında korelasyonlar yapılmıştır. Burada $\gamma$c değerleri artan pürüzlülük, yuvarlaklık, göreceli genişlik ve eksensel eşitlik ile artmakta uzama oranı ve yassılık ile azalmaktadır. Bir başka ifadeyle, daha düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip, daha uzun tanelerden oluşan mineral daha hidrofobik karakteri gösteren daha düşük $\gamma$c değeri ile daha iyi flotasyon davranışı göstermiştir.

Suggestions

Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi
Bozdağ, Taylan; Karpuz, Celal; Başarır, Hakan(1998)
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve i...
Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free milling ya da komlepks tipteki altın cevherlerine göre çok daha zor ve özel çözümler gerektiren bir işlemdir. Refrakter tipi altın cevherlerine doğrudan siyanür liçi işlemi uygulaması istenen altın kazanım verimini sağlayamamakta ve bu durum da refrakter tipi birçok altın rezervinin işletilm...
Citation Formats
M. Yekeler, C. Hiçyılmaz, U. Ulusoy, and A. Özkan, “Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRReU16TT0.