Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti

Download
1996
Arıtürk, Sevil
Parlaktuna, Mahmut
Karaaslan, Uğur
Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonunu, tüm bileşenlerin derişim ve aktivitelerini tesbit etmek amacıyla SPECIATION isimli bir bilgisayar programı geliştirildi. Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonu bilindiğinde, çözeltinin herhangi bir mineral için doymuşluk seviyesini tesbit etmek mümkündür. Bilinen doymuşluk seviyesi de bu mineralin çözeltide daha fazla çözünebilmesi veya çökelti verme potansiyelinin tesbitinde kullanılabilir. Silika mineralinin doymuşluk seviyesi bu çalışma kapsamında tesbit edilmiştir. Kızüdere Jeotermal sahasından KD-13 ayıraç atık suyu ile dinlendirme havuzu ve ısı eşanjörü atık sulan 30 Mart 1996 tarihinde ömeklenmiştir. Örneklerin kimyasal analiz sonuçlan SPECIATION bilgisayar programına, detaylı kompozisyonlan elde etmek amacıyla veri olarak girildi. Elde edilen detaylı kimyasal kompozisyonlar Kızıldere sahası atık suyunun silika çökelti potansiyelini elde etmek için uygulandı. Silika çökelti sonuçlan incelendiğinde, güç santralı atık suyunun pH değerinin, kaynama ve asit gazlarının (esas olarak $CO_2$ ) buharla birlikte kaçmasıyla, arttığı görüldü. pH değerinin artması ile amorf silikanın çözünebilirliliği artmakta ve sonuç olarak atık suların silika çökelti verme tehlikesi daha düşük sıcaklıklara taşınmaktadır. Böylece problemsiz çalışılabilecek sıcaklık aralığı artmaktadır.

Suggestions

Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması
Güleç, Nilgün Türkan; Elidemir, Sanem(2017-12-31)
Önerilen proje, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında gerçekleştirilmesi öngörülen “Yeraltına CO2 enjeksiyonu ve depolaması” projesi için bir ön araştırma niteliğindedir. Bu bağlamda, sahada açılmış kuyulardan akışkan örnekleri alınarak jeokimyasal analizler yapılacak ve sahaya özgü temel değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. Örnekleme ve analiz çalışmaları, “Temel Değer” (“baseline”) aralığı belirlemek üzere yılda 4 kez yapılacaktır. Projede yapılacak temel ara...
A topological system for codification of river basins in Turkey
Ulucan, İbrahim; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2021-6-23)
Recently, owing to incredible development in Geographic Information Systems (GIS) and software fields, besides effectively using the network and topology instruments, great advances have been made in the field of hydrologic coding through robust interaction among multidisciplinary sciences. If all hydrological properties can be combined in a network that has its own sui generis situation and topological properties, meaningful and holistic analyses can be formed more easily. Additionally, GIS topology is an ...
Seismic Vulnerability Assessment of Reinforced Concrete School Buildings in Turkey
Mazılıgüney, Levent; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2020-10-21)
The walk-down and preliminary seismic vulnerability assessment procedures for low-to-mid-rise RC school buildings are examined by detailed analysis. The correlation of significant damage-inducing parameters and the performance is studied by using results obtained from detailed analysis. The databases of the Ministry of Environment and Urban Planning and the Governorship of İstanbul are used for this study. 321 RC School buildings that were assessed using the 2007 Turkish Earthquake Code were employed. The p...
Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikro...
Kristal yüzeylerinin taramalı tünelleme mikroskobu ile ultra yüksek vakum koşullarında incelenmesi
Ellialtıoğlu, Recai; Oral, Ahmet(1993-04-01)
Bir ultra yüksek vakum örnek hazırlama ve analiz odası tasarımlandı ve imal edilmek üzere yurt dışına ısmarlandı, ve sonra taramalı tünelleme mikroskobu ve düşü enerjili elektron kırınımı teknikleri yardımıyla ultra yüksek vakum (UHV) koşullarında temiz yarıiletken yüzeylerin incelenmesi için bir sisteme monte edildi. UHV uyumlu STM'nun tasarımı, imali ve testi yapıldı. Bu tasarımda kaba yaklaştırma için piezo kaydırak ile tarama için ayrık elektrotlu piezo tüp kullamhniş olup vakum altında uç ve örnek deği...
Citation Formats
S. Arıtürk, M. Parlaktuna, and U. Karaaslan, “Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRNE9Uaz0.