Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması

2017-12-31
Önerilen proje, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında gerçekleştirilmesi öngörülen “Yeraltına CO2 enjeksiyonu ve depolaması” projesi için bir ön araştırma niteliğindedir. Bu bağlamda, sahada açılmış kuyulardan akışkan örnekleri alınarak jeokimyasal analizler yapılacak ve sahaya özgü temel değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. Örnekleme ve analiz çalışmaları, “Temel Değer” (“baseline”) aralığı belirlemek üzere yılda 4 kez yapılacaktır. Projede yapılacak temel araştırma çalışması ve ortaya çıkacak veritabanı, hem CO2 enjeksiyonu sırasında hem de enjeksiyon sonrası dönem için önemli bir zemin oluşturacak, olası sızıntıların belirlenmesinde ve değişimlerin yorumlanmasında bir referans niteliği taşıyacaktır.

Suggestions

Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti
Arıtürk, Sevil; Parlaktuna, Mahmut; Karaaslan, Uğur(1996)
Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonunu, tüm bileşenlerin derişim ve aktivitelerini tesbit etmek amacıyla SPECIATION isimli bir bilgisayar programı geliştirildi. Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonu bilindiğinde, çözeltinin herhangi bir mineral için doymuşluk seviyesini tesbit etmek mümkündür. Bilinen doymuşluk seviyesi de bu mineralin çözeltide daha fazla çözünebilmesi veya çökelti verme potansiyelinin tesbitinde kullanılabilir. Silika mineralinin doymuşluk seviyesi bu çalışma kapsamında tesbit edil...
AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
Mikro-Plakların Modelleme ve Analizi İçin Yeni Yöntemler
Dağ, Serkan; Ciğeroğlu, Ender(2016)
Bu araştırma projesinin temel amacı mekanik veya termal yükleme altındaki mikro-plaklarınanalizi için yeni yöntemler ortaya koymaktır. Malzemelerin makro-ölçekte mekanik analiziniyapmakta kullanılan teoriler mikro-ölçekte geçerli değildir. Bunun nedeni uzunluk ölçeğiküçüldükçe etkisi artış gösteren boyut etkisidir. Mikro-ölçekli yapıların analizi için gerinimgradayanı elastisite teorisi ve modifiye edilmiş kuvvet çifti gerilmesi teorisi gibi yüksekdereceden sürekli ortam teorileri geliştirilmiştir. Teknik l...
Citation Formats
N. T. Güleç and S. Elidemir, “Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59330.