Hide/Show Apps

Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi

Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikroyapısal karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön deneyler sonucunda, her iki sinterleme yöntemiyle de metalik alaşımların başarıyla üretilebildiği gözlenmiştir. Ancak, %yoğunlaşım-sıkıştırma basıncı ve %yoğunlaşım-sinterleme sıcaklığı davranışları incelendiğinde, her iki yöntemle de üretilen numunelerin oldukça düşük %yoğunlaşım değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Toz metalurjik numunelerin özellikleri, önemli ölçüde sinterlenmiş halde sahip oldukları gözenek yüzdesi ve gözenek morfolojisi ile kontrol edildiğinden, sinterleme parametrelerinin her iki yöntem için en iyi yoğunlaşım değerlerini verecek şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ilerleyen deneylerde toz hazırlama evresinde sinterlenmeye yardımcı olacak TiB2 tozunun Ni-Fe (Nikel-Demir) karışımına eklenmesi ve/veya daha yüksek sinterleme sıcaklıklarının kullanılması planlanmıştır. Bunun yanısıra, elementel Ni-Fe tozlarından hazırlanacak difüzyon çiftleri aracılığıyla, toz metalurjik alaşımların mikrodalga sinterlenme mekanizması difüzyon davranışlarıyla ilişkilendirilerek araştırılacaktır. Önerilen proje kapsamında mikrodalga sinterleme metodunun numunelerin manyetik ve mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesinin yanı sıra, gerçekleştirilecek Ni-Fe difüzyon çiftleri deneyleri ile toz metalurjik alaşımların mikrodalga sinterlenme mekanizmasına dair kapsamlı bir bilgi birikimi oluşturulacağı ve çalışmanın bu yönüyle de özgün bir değer taşıyarak literatüre katkı yapacağı değerlendirilmektedir.