Kronik myeloid lösemili hastalarda DNA' daki bcr / abı translokasyonunun gösterilmesi

Download
1994
Eren, Emel
Gündüz, Ufuk
Aytaç, Uğur
Kanserin DNA düzeyinde moleküler değişikliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Gerek nokta mutasyonları, gerekse kromozomlardaki kırılma, amplifikasyon ve translokasyonlar protoonkogenleri aktive ederek onkogenleri oluşturmakta ve kansere neden olmaktadır. Kronik Myeloid Lösemili (KML) hastaların %90'ında görülen Philadelphia kromozomu (Ph1) DNA'daki özel bir translokasyonun sonucudur. 9. ve 22. koromozomlar arasında oluşan bu translokasyon, c-abl protoonkogenini 22. kromozomun bcr denilen bölgesine taşıyarak "bcr-abl" adı verilen hibrit bir gen meydana getirmektedir. Bu hibrit genin, yüksek tirozin kinaz aktivitesine sahip bir protein kodladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, KML'nin patogenezinde çok önem taşıyan değişikliklerin moleküler biyoloji teknikleri uygulanarak tanımlanması amaçlanmıştır. Klinik tanısı konulmuş KML'li hasta kanlarından yapılan DNA izolasyonundan sonra bu DNA'lar radyoaktif olarak işaretlenmiş prob DNA'lar ile hibridizasyona sokularak (Southern blot yöntemi) bcr/abl translokasyonunun 22. kromozomdaki kırılma bölgeleri belirlenmiştir. DNA'daki translokasyonların varlığı ve yerinin saptanmasında kullanılan Southern blot yöntemi, KML tanı ve tedavi takibinde hassas ve güvenilir bir yöntem olduğu gibi, özel translokasyon gösteren diğer kanserlerde de yararlı olacak bir yöntemdir.

Suggestions

Coupled Hidden Markov Model with Bivariate Discrete Copula to Study Comorbidity of Chronic Diseases
Oflaz, Zarına; Yozgatlıgil, Ceylan; Kestel, Sevtap Ayşe; Department of Statistics (2022-2-09)
A range of chronic diseases have a significant influence on each other and share common risk factors. Comorbidity, which shows the existence of two or more diseases interacting or triggering each other, is an important measure for actuarial valuations. The main proposal of the thesis is to model parallel interacting processes describing two or more chronic diseases by a combination of hidden Markov theory and copula function. This study introduces a novel coupled hidden Markov model with the bivariate discr...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi
Pınar, Nur Ayşe; Görmen, Meral; Yazıcı, Ceyda; Tümay, Aslı Tülay; Açıkgöz, Canet; Zora, Metin; Velioğlu, Özlem(2008)
Ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının son yapılan çalışmalarda antitümör aktivite göstermesinden sonra yapılarında ferrosen grubu ihtiva eden biyoaktif yapılar büyük önem kazanmıştır çünkü ferrosen grubu bu bileşiklerin sahip oldukları antitümör ve antibiyotik etkileri dahada artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik ve organometalik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkınd...
Dinamik sistemlerde zeolit membranların sentezi ve karakterizasyonu
Dinçer, Eser; Kalıpçılar, Halil; Çulfaz, Ali; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2005)
Zeolitler, moleküler boyutta gözeneklere sahip olmaları nedeniyle membran uygulamalarına yönelik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadırlar. MFI tipi zeolitler, 0.51-0.56 nm boyutlarında gözenekleri ile membran uygulamaları için en sık çalışılan zeolitlerdir. Zeolit membranlar, bugüne kadar çoğunlukla kendinden basınçlı, kesikli sistemlerde hidrotermal yöntem ile sentezlenmiştir. Bu yöntemde destek olarak kullanılan malzeme sentez çözeltisini içeren otoklava yerleştirilerek, destek yüzeyinde zeolit membran bü...
Tatlı Su Balıklarının Yüzey Mukusunda Yaşayan Bakterilerin Çoklu Antibiyotik Dirençlerinin Genetik Analizi
Gözen, Ayşe Gül(2012-12-31)
Bu projenin amacı yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösteren bakteri izolatlarında integron bazlı antibiyotik direnç gen kasetlerinin varlığını araştırmaktır. Daha önce yaptığımız çalışmalarda Mogan Gölü’nden yakalanan tatlı su balıklarının yüzey mukusundan izole edilen bakterilerin yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösterdiğini bulmuştuk. Fakat bu çoklu direncin genetik temeli henüz tespit edilmemiştir. Proje kapsamında araştırmanın amacına yönelik olarak önceki çalışmalarımızda test ettiği...
Citation Formats
E. Eren, U. Gündüz, and U. Aytaç, “Kronik myeloid lösemili hastalarda DNA’ daki bcr / abı translokasyonunun gösterilmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpVd05qWT0.