Tatlı Su Balıklarının Yüzey Mukusunda Yaşayan Bakterilerin Çoklu Antibiyotik Dirençlerinin Genetik Analizi

2012-12-31
Bu projenin amacı yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösteren bakteri izolatlarında integron bazlı antibiyotik direnç gen kasetlerinin varlığını araştırmaktır. Daha önce yaptığımız çalışmalarda Mogan Gölü’nden yakalanan tatlı su balıklarının yüzey mukusundan izole edilen bakterilerin yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösterdiğini bulmuştuk. Fakat bu çoklu direncin genetik temeli henüz tespit edilmemiştir. Proje kapsamında araştırmanın amacına yönelik olarak önceki çalışmalarımızda test ettiğimiz antibiyotiklerin (ampisilin, kanamisin, streptomisin, kloramfenikol) yanısıra izolatların farklı antibiyotiklere (tetrasiklin, neomisin, gentamisin, sulfametoksazol) karşı olan dirençleri de incelenecektir. Buradaki amaç farklı direnç gen kombinasyonlarını yakalayabilmektir. Bu izolatların arasından çalışmada kullanılan antibiyotiklerin hepsi/çoğuna yüksek direnç gösteren örneklerden DNA izolasyonu yapılacaktır. Son olarakta PCR tekniği kullanılarak ilgili genler çoğaltılacaktır ve sınıf 1 integronların varlığı kanıtlanmaya çalışılacaktır. Bu proje 1 yıllık bir çalışma olarak planlanmıştır: 1-6. ay: Bakteri izolatlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi ve DNA izolasyonlarının yapılması. 6-10. ay: PCR tekniği ile ilgili genlerin çoğaltılması. 10-12. ay: Dizi analizlerinin yapılması, gen kasetlerinin karakterizasyonu Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışma ile antropojenik etkilerle kirlenen doğal ortamların antibiyotik direnci gibi istenmeyen bir genetik gelişimin hızla yayılmasına nasıl neden olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır. Proje sonuçlandığında bölgemizdeki çoklu yüksek seviyedeki antibiyotik direncinin genetik temeli bilgisi üretilmiş olacak ve elde edeceğimiz diziler başka bölgelerin monitör edilmesi içinde kullanılabilecektir.

Suggestions

Yerli koyun ırklarında bulunan genetik çeşitlilik
Soysal, İhsan M.; Togan, İnci Zehra; Ünal, Özkan Emel; Baştanlar, Koban Evren; Ergüven, Ayşe; Altunok, Vahdettin(2004)
Bu çalışmada, Türk koyun ırklarında mevcut genetik çeşitlilik 5 mikrosatelit lokusu kullanılarak incelenmiştir. Devlet üretim çiftlikleri, üniversite üretim çiftlikleri ve yerel yetiştiricilerin elinde bulunan sürülerden yerli ve melez onbir Türk ırkı (Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, İvesi, Dağlıç, Karayaka, Hemşin, Norduz, Kangal, Konya Merinosu, Türkgeldi) ile bireyleri Irak'tan getirilmiş yabancı bir ırkı (Hamdani) temsil eden toplam 423 birey bu çalışmada kullanılmıştır. Bazı ır...
Genetik kökenli kas hastalıklarına yönelik gen ve hücre tedavisinde kullanılmak üzere miyojenik büyüme faktörlerinin araştırılması
Özgüç, Meral; Kocaefe, Çetin; Israelı, David; Garcia, Luis(2001-11-01)
İnsanda kas rejenerasyonunun kas yıkılımı dengeleyebilmesi için dışarıdan miyojenik büyüme faktörleri verilerek duraklamakta olan kas yapım mekanizmalarını tekrar aktive etme fikrinden yola çıkarak farelerde deneysel bir kas hasarına cevap olarak bir miyojenik büyüme faktörü olan FGF-6 molekülünün tamir mekanizması içindeki rolünü gözlemek üzere bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada, FGF-6 molekülünün kontralateral kas dokusunda transkripsiyonunun aktive olmadığını, ancak FGF-6 molekülünün trans...
Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi
Tezcaner, Ayşen(2009-12-31)
Bu projede Ral'in osteoartiritli hücrelerde matriks proteinleri gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi ile OA tedavi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Östrojen reseptörlerini modüle etmesi nedeniyle yan etkileri çok fazla olan östrojen yerine osteoporoz tedavisinde tercih edilen temel bir ilaç olan raloksifenin klinik uygulamalar sonucunda tesadüfi olarak OA üzerinde olumlu etkisi bulunması kıkırdak hasarlarının tedavisinde yeni- farklı bir ajanın kullanılabilirliği sonucunu getirmiştir. Bu pro...
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
Citation Formats
A. G. Gözen, “Tatlı Su Balıklarının Yüzey Mukusunda Yaşayan Bakterilerin Çoklu Antibiyotik Dirençlerinin Genetik Analizi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58847.