Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi

Download
1995
Koyuncu, Murat
Yazıcı, Adnan
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı karmaşık objeleri, onların belirsiz özelliklerini de simgeleyebilecek ve işleyebilecek etkin bağlaştırma sistemi geliştirmektir. CAD/CAM, ofis otomasyonları, metinsel veriler, mühendislik tasarımları, ve karar destekleme sistemleri (decision support systems) gibi bilgiye dayalı sistem uygulamaları bu tür komplike objeleri içermektedir ve bunların kullanımına dayalıdır. Veritabanı ve bilgiye dayalı sistemlerin etkin biçimde bağlaştınlması için genişletilmiş Non,-INF, Nesneye-Yönelik Veri Modeli ve IFO Veri Model'lerinin kullanımının iyi sonuç verdiği yapılan araştırmalarla saptanmıştır. Önerilen sistemde bu modellerin seçilme nedenlerinden biri de, bunların asıl amacının bilgilerin gerçek hayattaki formuna en yakın şekilde saklanabilmesidir. Bu amaç geniş bilgiye dayalı sistemlerle çok iyi uyum sağlar ve bunun sonucu olarak veri tabanları ve bilgiye dayalı sistemlerin bağlaştınlmasında da etkin ve verimli olur. Projenin amacı yukarda sözü edilen uygulama alanları için gerçek yaşamda gerek duyulan etkin bir sistem protipini geliştirmektir.

Suggestions

Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Yerel Voksel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması
Öztekin, İlke; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Aksan, Emre; Velioğlu, Burak; Afrasiyabi, Arman; Alkan, Sarper(2015)
Yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar, insan zekasınından esinlenerek, insan zekasına benzeyen yapay sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Temel amaç insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen ve problem çözebilen makinalar yapabilmektir. Bu sistemlerle ilgili yazılım ve donanımları geliştirebilmek üzere birçok matematiksel yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde nesneleri algılama, tanıma, sınıflama ve öğrenme gibi önemli bilişsel süreçlerin matematiksel modelleri oluşturulmuştur...
Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi
Bıyıkoğlu, Uysal Elif; Külah, Haluk; Zorlu, Özge; Chamanian, Salar; Baghee, Sajjad; Yaşar, Oğuz; Bacınoğlu, Tan B.; Herfeh, Shakiba Mahdi(2015)
Kablosuz duyarga ağları (KDA), günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısında önemli bileşenler olmuşlardır. Bu noktada KDA'ların çalışma ömrü kritik bir parametre olarak görülmektedir. İletişim düğümlerinin ağ içindeki ömrü, KDA mimarisi, çevresel etkenler ve pil kapasitesi ile ilintilidir. Alternatif enerji kaynakları olarak enerji hasatı sistemleri kullanmak, pil ömrünü uzatmak ve ağ içinde verimli bir iletişim yapısı oluşturmak açısından en etkin yollardan biri olarak görülmektedir. Bu projen...
Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesin...
Karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi
Morgül, Ömer(1994)
Bu projede katı ve esnek kısımları olan karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi problemleri incelenmiştir. Araştırmaya temel olması açısından bir ucun-dan katı bir yapıya sıkı bağlı, diğer ucu serbest bir esnek çubuk ele alınmıştır. Basit-lik açısından bu sistemin düzlemde döndüğü ve katı cismin ağırlık merkezinin zamanla değişmediği varsayılmıştır. Bu sistem için ele alman denetleme problemleri kararlılık, yönlendirme, sabit açısal hız izleme ve bozucu bastırma problemleridir. Bu probleml...
Citation Formats
M. Koyuncu and A. Yazıcı, “Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFM053PT0.