Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu

Download
2004
Doğaç, Asuman
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve ortam değişkenleri yönünden elde etmek. 2. Güven ve gizlilik servisleri/bilgilerinin yönetimi kullanıcılara bilgilerin korunduğunu fakat kullanıcının yaran için gerektiğinde kullanılacağı garantisini vermek. 3. Kullanıcıların servis keşfi, erişimi, düzenlemesi, ve ayrıca servis semantiğinin birçok servis etkileşimi gerektiren karmaşık hedeflerin başarılmasının etkili yönetim ve kontrolü. Her bir alandaki başarı izsiz, tutarlı, her yerde olan servislerin tedariği açısından kritiktir. Ayrıca çözümler kullanıcının elindeki cihazdaki yazılımdan ağa yayılan servisler kadar ağın birçok aşamasında geliştirilmelidir. Mobil cihazlar için ajan teknolojileri, ajan iletişimi, bilgi gösterilmesi için diller, web servis semantiği, web servis depolan, güvenlik ve gizlilikle ilgili web standartlarındaki zorluklan aşabilecek geleceği parlak birçok teknoloji ve başlangıçlar varken, bunların nasıl uygun bir şekilde birleştirileceği, yayılacağı ve gerçek bir üretim ortamında kullanılacağı açık değildir. Telesto prejesi yukarıdaki problemlere yönelik dikey entegre edilmiş, üretime hazır bir gösterim ortamı geliştirecek endüstri ve araştırma kuruluşlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle eskiden insan etkileşimi gerektiren angaryalan otomatikleştirmek için ajan teknolojisinin, web servislerin ajanlar için anlaşılabilir kılınması için semantik web teknolojisinin ve akıllı ajanlar vasıtasıyla web servis keşfini, düzenleme ve çalıştırılmasını otomatikleştirmek için de web servislerin kilit bir rol oynadıklarına inanıyoruz. Proje, var olan tanımlamaların adaptasyonu ve yenilerinin geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma, gösteri ortamının kurulması için geliştirme ve ve yayma, ortaya çıkan sistemi denemek için önemli alan denemeleri, sonuçların gerçek kullanıma transferini sağlamak için tedarikleri el almayı içerecektir.

Suggestions

Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi
Bıyıkoğlu, Uysal Elif; Külah, Haluk; Zorlu, Özge; Chamanian, Salar; Baghee, Sajjad; Yaşar, Oğuz; Bacınoğlu, Tan B.; Herfeh, Shakiba Mahdi(2015)
Kablosuz duyarga ağları (KDA), günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısında önemli bileşenler olmuşlardır. Bu noktada KDA'ların çalışma ömrü kritik bir parametre olarak görülmektedir. İletişim düğümlerinin ağ içindeki ömrü, KDA mimarisi, çevresel etkenler ve pil kapasitesi ile ilintilidir. Alternatif enerji kaynakları olarak enerji hasatı sistemleri kullanmak, pil ömrünü uzatmak ve ağ içinde verimli bir iletişim yapısı oluşturmak açısından en etkin yollardan biri olarak görülmektedir. Bu projen...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesin...
Citation Formats
A. Doğaç, “Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME5BPT0.