Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları

Download
1971
Altınbilek, Doğan H.
Basmacı, Yakup
Su yapılarında dik kapaklar altında ve kohezyonsuz gevsek zeminlerde yatay jet akımdan dolay meydana gelen oyulmanın benzeşim kanunları arastırıldı. Yerel oyulmanın analizi, süreklilik denkleminin yerel oyulma çukuru için tatbikine dayanmaktadır. Oyulmanın analizi s1rasında teorik ifadelerin katsayılar deneysel neticelere dayanarak tayin edilmektedir. İki-boyutlu jet akımla değişik kapalı aralıkları ve üç çesit malzeme ile oyulma deneyleri yapilarak oyuntu çukurunun zamanla değismesi incelendi. Elde edilen deneysel neticeler, oyuntu derinliğini tahnin için bulunan denklemle karşılaştırıldı. Limit oyulma derinliğini veya oyulmanın zamanla değişimini tayin için pratikte kullanılacak abaklar hazırlandı.

Suggestions

Parametric Analysis of Two-Layer Shallow Flow Modelling for Landslide and Water Waves in Dam Reservoirs
Aksen, Mustafa Meriç; Aydın, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-1-31)
Landslides into dam reservoirs can create large water waves which may cause overtopping of the dam body or even dam breaking in extreme cases. Numerical simulations of water surface deformation in the complete dam reservoir after the impact of sliding mass is necessary to predict potential risks of landslide generated waves. Depth integrated shallow flow equations may be useful to model the generation and propagation of water waves in the reservoir after landslides. Coulomb model for the slide material is c...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Deniz koruma alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balıkçılık yönetimi amacıyla kullanımı
Erkan, Funda; Gücü, Ali Cemal(2005-07-15)
Anadolu ile Kıbrıs arasında kalan Kilikya sahillerindeki balık stokları, geniş kıta sahanlığına sahip, nehirlerin getirdiği besin tuzları ile zenginleştirilen diğer bölgelerle karşılaştırıldığında oldukça fakirdir. Ancak yöredeki sosyo-ekonomik çıkmazlar, tarım sektöründe çalışamayan kesimi balıkçılığa itmiştir. Bölgedeki balık stokları sınırlı, fakat ticari anlamda aranan türlerden oluşmaktadır. Ekonomik değeri yüksek balıkların tüm denizlerde azalmasına paralel olarak artan pazar değerleri de bölgedeki ba...
Citation Formats
D. H. Altınbilek and Y. Basmacı, “Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları,” 1971. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05qWT0.