Deniz koruma alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balıkçılık yönetimi amacıyla kullanımı

2005-07-15
Erkan, Funda
Gücü, Ali Cemal
Anadolu ile Kıbrıs arasında kalan Kilikya sahillerindeki balık stokları, geniş kıta sahanlığına sahip, nehirlerin getirdiği besin tuzları ile zenginleştirilen diğer bölgelerle karşılaştırıldığında oldukça fakirdir. Ancak yöredeki sosyo-ekonomik çıkmazlar, tarım sektöründe çalışamayan kesimi balıkçılığa itmiştir. Bölgedeki balık stokları sınırlı, fakat ticari anlamda aranan türlerden oluşmaktadır. Ekonomik değeri yüksek balıkların tüm denizlerde azalmasına paralel olarak artan pazar değerleri de bölgedeki balıkçılığın hızlı gelişimini kamçılamıştır. Diğer taraftan, anılan bölgede uzun yıllardır yürütülmekte olan balıkçılık izleme araştırmalarının sonuçları, artan balıkçılık baskısı nedeniyle balık stoklarında olduğu kadar biyolojik çeşitlilikte de ani azalmalar meydana geldiğini göstermektedir. Özellikle koruma öncelikli ve, Barcelona sözleşmesi Annex 2'de belirtilen korumada öncelikli türler listesinde bulunan deniz çayırı (Posidonia oceanica), Akdeniz foku (Monachus monachus), Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas), Pina (Pinna nobilis) vb türlerin hızla azalması dikkat çekmiştir. Bunun üzerine T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca alman bir kararla Mersin ili sahilinde Bozyazı ilçesi Kızılliman Burnu ile Aydıncık ilçesi Sancak Burnu arasında kalan bölge her türlü trol ve gırgır ile su ürünleri avcılığına kapatılmıştır. Bu araştırma, yıpratılmış olan ekosistemin izlenmesinin ilk aşaması olup amaç, büyük balıkçı teknelerinin yokluğunda ekosistemin iyileşmesinin belgelenmesi, bunun yanında yöre balıkçılarınca "Kumbaralık" olarak adlandırılan bu yöntemin bölge balıkçılığının gelişimine sağlayacağı katkıların ortaya konulmasıdır.

Suggestions

Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Zenginer Yılmaz, Arife; Topaloğlu, Bülent; Dağtekin, Büket Buşra; Tezcan, Devrim; Yücel Gier, Güzel; Dağtekin, Murat; Yurtdaş, Soner; Ak Örek, Yeşim (2016-06-03)
Katı ve sıvı atıkların denizlere bırakılması, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve kıyılarımızın doğal yapılarının tahribatı gibi insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemi üzerinde etkileri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. İnsan kaynaklı baskılar sonucu denizlerdeki biyoçeşitlilik azalmakta ve barındırdıkları canlılara geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu yüzden, ileride bilimadamı, politikacı ya da karar verici olacak olan geleceğimizin teminatıçocukları...
Kıyı akiferlerindeki tatlı su-tuzlu su girişiminin sonlu elemanlar benzetim yöntemi ile modellenmesi
Karahanoğlu, Nurkan; Yazıcıgil, Hasan; Doyuran, Vedat; Emekli, Nusret; Hallaji, Khosrow(1994-09-30)
Bu araştırma, deniz kıyısında bulunan akiferlerdeki tatlı su-tuzlu su ilişkilerini ve bu akiferlerin optimum işletilmelerini modellemeye yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Bu konuya yönelik olarak bir Sonlu Elemanlar Modeli geliştirilmiş ve bu tür akiferlerdeki tatlı su ve tuzlu su yayılım mekanizmasının zaman ve uzay boyutuna göre değişiminin benzeşimi gerçekleştirilmiştir. Akifer içerisinde tatlı su ve tuzlu su akımını ve tuz konsantrasyonunun yayılımını kontrol eden sistem denklemleri gerçek arazi koş...
Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları
Altınbilek, Doğan H.; Basmacı, Yakup(1971)
Su yapılarında dik kapaklar altında ve kohezyonsuz gevsek zeminlerde yatay jet akımdan dolay meydana gelen oyulmanın benzeşim kanunları arastırıldı. Yerel oyulmanın analizi, süreklilik denkleminin yerel oyulma çukuru için tatbikine dayanmaktadır. Oyulmanın analizi s1rasında teorik ifadelerin katsayılar deneysel neticelere dayanarak tayin edilmektedir. İki-boyutlu jet akımla değişik kapalı aralıkları ve üç çesit malzeme ile oyulma deneyleri yapilarak oyuntu çukurunun zamanla değismesi incelendi. Elde ed...
Mersin Adaları bentik fauna ve florasının tanımlanması, bu adaların ekolojisi üzerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve korunmalarına yönelik önerilerin hazırlanması
Gücü, Ali Cemal(1998)
İçel kıyılarının doğu kesimindeki deniz yaşam alanları beton binalarla tahrip edilmiş, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirletilmiş iken, batı bölümü henüz tamamı ile tahrip edilmemiş kıyılar içermektedir. İçel'in batısında yer alan adalar yapısı bozulmamış alanların başında gelmektedir. Ancak bugüne kadar insanoğlunun yıkıcı etkisinden uzak kalabilmiş bu alanların çok yakın bir gelecekte aynı problemlerle karşı karşıya gelmeleri ve biyolojik zenginliklerini yitirmeleri kaçınılmazdır. Gerçekleştiril...
HES’ler (HidroElektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri
Yücel, Nebil; Uysal, Zahit; Örek, Ak Yeşim; Örek, Hasan; Çevik, Cem; Tuğrul, Süleyman; Koçak, Mustafa(2019)
Göksu nehri tatlı su girdileri özellikle kıs (Subat) ve ilkbahar (Nisan) aylarında deniz yüzeyi veyüzeye yakın alt tabakaların sıcaklık, tuzluluk ve yogunluk dagılımlarında belirgindegisikliklere sebep olmus ve bölgede hakim Küçük Asya Akıntısı etkisi ile batı yönlü yayılımgöstermistir. Yaz ve sonbahar dönemlerinde nehir debisinin düsük olması nedeni ile etki alanısınırlı kalmıstır. Tatlı su etki alanında açıklara oranla besin tuzu yükleri daha yüksek çıkmıstır.Deniz çalısma alanı yüzey sularında besin tuzl...
Citation Formats
F. Erkan and A. C. Gücü, “Deniz koruma alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balıkçılık yönetimi amacıyla kullanımı,” 2005. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95726.