Olefin veya donör ligand içeren 6B grubu metal karbonil komplekslerinin sübstitüsyon kinetiğinin incelenmesi

1995
M(CO)5(difosfin) komplekslerinde difosfın ligandının halka-kapanma kinetiği 31P-NMR spekroskopisi yardımıyla incelendi. Tepkimenin sıfuıncı dereceden bir kinetik izlediği bulundu. Komplekse trimetilfosfît gibi bir donör ligandın sokulmasıyla halka kapanma tepkimesinin engellendiği anlaşıldı. Trimetilfosfît ligandının komplekste bulunmasının halka kapanma tepkimesini engellemesi, metal-ligand bağlanmalarında meydana gelen elektronik etkiyle açıklandı. $M(CO)_4(\eta^{2:2}-COD)$ (M - Cr, Mo, W) komplekslerinde 1,5-siklooktadien (COD) ligandının bis(diferulfosfıno)alkan, $(C_6H_5)_2P-(CH_2)_n -P(C_6H_5)_2$ (n = l, 2, 3) ile yerdeğiştirme tepkimesinin kinetiği de kantiatatif FT-IR spektroskopisi yardrmıyla incelenedi. Ligand yerdeğiştirme hızının birinci dereceden başlangıç maddesinin derişimine bağlı olduğu ve gözlenen hız sabitinin ise hem çıkan COD ligandımn, hem de giren difosfın ligandımn derişimine bağlı olduğu bulundu. Kinetik verilere dayanılarak önerilen mekanizmada, hız belirleyen ilk basamağın iki metal-olefîn bağından birinin kopması olduğu anlaşıldı. Makanizma dikkate alınarak bir hız ifadesi çıkarıldı. Kinetik verilerin değerlendirilmesinden aktivasyon parametreleri bulundu. Aktivasyon parametrelerinin yorumundan molibden ve wolfram komplekslerinin ligand yerdeğiştirme tepkimeleri için geçiş durumunda asosiyatif karakterli, krom komplekslerinin ise disosiyatif karakterli bir mekanizmanın geçerli olduğu anlaşıldı. Gözlenen hız sabitinin hem metalin cinsine, hem de giren difosfın ligandımn derişimine ve zincir uzunluğuna bağlı olduğu bulundu.

Suggestions

Binükleer rodyum komplekslerinin, $[Rh_2(b-B)_4L_2] (B-B=CH_3CO_2^-, SO_4^{2-}, HPO_4^{2-})$ elektrokimyasal özellikleri, elektron soğurma spektrumları ve elektron yapıları
İşçi, Hüseyin; Özbek, Özge; Önal, Ahmet Muhtar; Yaman, Şeniz Özalp(2003-02-28)
Bu çalışmada, çeşitli dirodyum(II,II) kompleksleri, [M2(B-B)4L2]n ve [NH4]n[M2(B-B)4L2] (M= Rh(II); B-B= O2CCH3", SO42\ CO32" ve H2PO4"; L = CH3OH, H2O), hazırlanmış, komplekslerin elektrokimyasal davranımları ve elektron soğurma spektrumları çalışılmıştır. Yükseltgenme-indirgenme tepe gerilimlerinin değişimleri ile komplekslerin HOMO ve LUMO enerji seviyelerini ilişkilendirebilmek amacıyla çeşitli eksenel ligandları (L = H2O, CH3CN, Cl", Br", SCN"), içeren komplekslerin yükseltgenme tepe gerilimleri dönüş...
Syntheses of conjugated polymers and investigation the effect of gold nanoparticle - thiol interaction for organic solar cell application
Gülmez, Selin; Çırpan, Ali; Department of Chemistry (2022-8-31)
In this thesis, five benzo[c][1,2,5] thiadiazole-based conjugated polymers were synthesized. Four of them were synthesized via Stille and Suzuki coupling reactions and the remaining one was synthesized by post-polymerization. The effect of functional groups of the tip of the alkyl chain was analyzed. Moreover, thiol group and gold nanoparticle interaction on the organic solar cell efficiency for P1-SH were investigated. Electronic and optical band gaps of polymers were found as 1.85/1.81, 1.95/1.85, 1.83/1....
Saçtırma yöntemiyle üretilen Ag Zengin AgInSe2 ince filmlerinin özellikleri
Güllü, Hasan Hüseyin; Bayraklı, Özge; Parlak, Mehmet (null; 2015-12-25)
Bu çalışmada, AgInSe2 (AIS) ince film yapıları ultrasonik banyoda temizlenmiş cam alttaşlar üzerine saçtırma yöntemiyle üretildi. Üretim sırasında, alttaş sıcaklığı oda sıcaklığında tutuldu ve ince film örnekleri Ag, In2Se3 ve Se hedefleri kullanılarak eş-zamanlı olarak büyütüldü. Üretim sonrasında, elde edilen örneklerde Se eksikliğini önlemek için Se hedefi kullanılarak selenizasyon işlemi yapıldı. Üretilen AIS ince filmleri, ilk olarak üretim sonrası herhangi bir işlem görmeden, yapısal, elektriksel ve o...
Ortaçağ Anadolu - Suriye Etkileşimi: İpekyolu Üzerindeki Yerleşimlerde Yapılı Çevrenin Biçimlenmesi
Peker, Ali Uzay(2008-12-31)
ORTAÇAĞ ANADOLU – SURİYE ETKİLEŞİMİ: İPEKYOLU ÜZERİNDEKİ YERLEŞİMLERDE YAPILI ÇEVRENİN BİÇİMLENMESİ Ortaçağda Anadolu'daki mimari üretim çeşitli kaynaklara dayalı ve karşılıklı etkileşime açık olarak gerçekleşmiştir. Anadolu'yu fetheden ve yerleşen Türkler, beraberlerinde Büyük Selçuklulardan gelen Orta Asya ve İran kökenli bir mimarlık geleneği getirmişler, yerel ve bölgesel unsurlardan da etkilenmişlerdir. Anadolu'da karşılaştıkları mimari gelenekler çok çeşitlidir. Bunlar Bizans mimarisi gibi Anado...
Eymir Gölü Arazisinde Trafo Yağı Kaynaklı Pcb Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Pcb'li Trafo Yağlarının Bertarafının İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2009-12-31)
Önerilen çalışmanın amaçları: Eymir Gölü'nün ve civar arazinin PCBler kaynaklı kirlilik durumunun detaylı örnekleme çalışmaları yapılarak belirlenmesi, Kirlenmeye sebep olan PCB karışımlarının ve PCBlerin akıbetinin incelenmesi amacıyla modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, PCBlerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesinin araştırılması amacıyla anaerobik çürütücülerde PCBlerin klorsuzlaştırılması ve toksisitesinin azaltılması olarak belirlenmiştir. Önerilen çalışma üç ana ba...
Citation Formats
S. Özkar and C. Kayran İşçi, “Olefin veya donör ligand içeren 6B grubu metal karbonil komplekslerinin sübstitüsyon kinetiğinin incelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJMU16TT0.