Hide/Show Apps

Eymir Gölü Arazisinde Trafo Yağı Kaynaklı Pcb Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Pcb'li Trafo Yağlarının Bertarafının İncelenmesi

Önerilen çalışmanın amaçları: Eymir Gölü'nün ve civar arazinin PCBler kaynaklı kirlilik durumunun detaylı örnekleme çalışmaları yapılarak belirlenmesi, Kirlenmeye sebep olan PCB karışımlarının ve PCBlerin akıbetinin incelenmesi amacıyla modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, PCBlerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesinin araştırılması amacıyla anaerobik çürütücülerde PCBlerin klorsuzlaştırılması ve toksisitesinin azaltılması olarak belirlenmiştir. Önerilen çalışma üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar: (1) Eymir gölü ve civarında saha çalışmaları yaparak numunelerin toplanması ve analiz edilmesi, (2) PCB kirliliğinin kaynak profillerinin ve degradasyonun incelenmesi amacıyla reseptör modellerinin uygulanması, (3) Trafo yağında bulunan PCBlerin anaerobik çürütücüde klorsuzlaştırılmasının araştırılması.