Eymir Gölü Arazisinde Trafo Yağı Kaynaklı Pcb Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Pcb'li Trafo Yağlarının Bertarafının İncelenmesi

2009-12-31
Önerilen çalışmanın amaçları: Eymir Gölü'nün ve civar arazinin PCBler kaynaklı kirlilik durumunun detaylı örnekleme çalışmaları yapılarak belirlenmesi, Kirlenmeye sebep olan PCB karışımlarının ve PCBlerin akıbetinin incelenmesi amacıyla modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, PCBlerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesinin araştırılması amacıyla anaerobik çürütücülerde PCBlerin klorsuzlaştırılması ve toksisitesinin azaltılması olarak belirlenmiştir. Önerilen çalışma üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar: (1) Eymir gölü ve civarında saha çalışmaları yaparak numunelerin toplanması ve analiz edilmesi, (2) PCB kirliliğinin kaynak profillerinin ve degradasyonun incelenmesi amacıyla reseptör modellerinin uygulanması, (3) Trafo yağında bulunan PCBlerin anaerobik çürütücüde klorsuzlaştırılmasının araştırılması.

Suggestions

Yapay Sinir Ağları Modeli İçin Kullanılan Girdi Setlerinden Güvenilmez Sonuçlar Üretme Riski Yüksek Olanların Belirlenmesi.
Kentel Erdoğan, Elçin(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı Kentel (2009)'da önerilen “fuzzy c-means” kümeleme algoritmasının Türkiye'deki çeşitli ırmaklar için uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek olan çalışmalar esnasında “fuzzy c-means” kümeleme algoritması daha detaylı bir şekilde incelenecek, test edilecek ve metodun iyileştirilmesi için gerekli olan modifikasyonlar belirlenecektir. Proje süresi el verdiği ölçüde belirlenen modifikasyonlar kullanılarak mevcut “fuzzy c-...
Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı “otomotivde kalite” dendiği zaman ilk akla gelen markalardan olan ve 2009 yılında dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi unvanını kazanan Japon firması Toyota'nın 2006-2007 döneminde yaşadığı “gaz pedalı sorunu”nun ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Gaz pedalı sorununun ölümlü kazalara sebep olduğu iddiası yazılı ve görsel basında yaygın şekilde yer almış, Toyota bunun sonucunda dünya çapında 8 milyondan fazla aracı bakım için çağırmak durumunda kalmıştır. ...
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Eymir Gölü taşıma kapasitesi ve ziyaretçi yönetim modeli
Gözlet, Mehmet Sedat; Khodkar, Ghazal; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2017-12-31)
Eymir Gölü Yönetim Planı kapsamında Faaliyet 2.1.1, Eymir Gölü ziyaretçi kapasitesinin belirlemek ve ziyaretçi planı yapmak olarak tanımlanmıştır. Yönetim Planı tarafından ortaya konan bu faaliyet, Eymir Gölü ve alanının taşıma kapasitesinin bütüncül (fiziksel, sosyal ve ekolojik boyutlar) olarak hesaplanmasını ve bu çalışma sonuçları kullanılarak kullanım-koruma dengesi çerçevesinde ziyaretçi yönetimi planlarının oluşturulmasını gerektirmektedir.
Türkiye Ve K.k.t.c. Siyasi Elitleri Ve Avrupa Birliği.
Şenyuva, Özgehan(2010-12-31)
Yürütülen proje, 2009 yılında gerçekleştirilen BAP-04-04-2009-03 nolu “Avrupa Bütünleşmesine Türk Siyasi Elitlerinin Bakışı” isimli BAP projesi ve ODTÜ-Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından 2008-2009 yıllarında gerçekleşen “SİNAN-Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu” isimli projenin elit tutumları araştırması başlığının daha geniş kapsamlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi elitlerini de kapsayarak karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'n...
Citation Formats
İ. İmamoğlu, “Eymir Gölü Arazisinde Trafo Yağı Kaynaklı Pcb Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Pcb’li Trafo Yağlarının Bertarafının İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59356.