Hide/Show Apps

Tetrakarbonil (Norbornadien) molibden (0) kompleksindeki norbornadien ligandının 2,2'-bipiridin ile yerdeğiştirme kinetiği

Bu projede tetrakarbonil(norbornadiene)molibden(0), $Mo(CO)_4(nbd)$, kompleksindeki Norbornadiene(nbd) ligandının 2,2'-bipiridin ile yerdeğiştirme kinetiği FT-IR spektroskopisi ile aşağıdaki tepkimeye göre incelendi. Mo(CO)4(nbd) + 2,2'-bipy----------> Mo(CO)4(2,2'-bipy) + nbd nbd: Norbornadien 2,2'-bipy: 2,2'-bipiridin Sübstitüsyon kinetiği çalışılacak kompleksin, Mo(CO)4(nbd), elde edilmesinden sonra bu kompleks ile kinetik çalışmalar önce nitel olarak denendi ve yerdeğiştirme tepkimesinin hangi sıcaklık aralığında yürüdüğü belirlendi. Ürün Mo(CO)4(2,2'-bipy) izole edilerek spektroskopik yöntemlerle tanımlandı ($IR, ^1H-NMR, ^{13}C-NMR$). Nitel çalışmalardan sonra kinetik tepkime nicel olarak çalışıldı. Tepkime hızının başlangıç maddesinin derişimine birinci dereceden bağlı olduğu gözlendi.. Daha sonra farklı sıcaklıklarda yapılan kinetik deneylerden tepkime aktivasyon parametreleri ($\Delta H^{\neq} ve \Delta S^{\neq}$ ) hesaplandı ve tepkime için bir mekanizma önerildi. Tüm bunların yanında tepkime hız sabitleri hesaplanıp, hızın giren ve çıkan ligand konsantrasyonuna bağımlılığı incelendi.