Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi

Download
2018
Insan büyüme hormonu (hGH), 22 kDa molekül agırlıgında, 191 amino asitten olusan, beyninön lobundaki hipofiz bezi tarafından üretilen bir proteindir. Hipofiz bezlerindeki somatotropikhücreler tarafından dogal olarak sentezlenen, kanda bulunan hGH?nin, insan organizmasındaeksik, bozuk (defective) üretiminin neden oldugu problemlerin düzeltilmesi için dısarıdanverilme ihtiyacı ?diger hormonlar gibi- bu farmasötik temel maddenin biyoteknolojik prosesleendüstriyel üretimini önemli yapmaktadır. Bu proje kapsamında, gliseraldehit-3-fosfatdehidrojenaz baslatıcısının (promotör) (PGAP) üzerinde bulunan transkripsiyon faktörlerininbaglanma bölgelerini transkripsiyon mühendisligi ile modifiye ederek rekombinant protein (rprotein)üretimini artırmak hedeflenmistir. Pichia pastoris?te en çok kullanılan baslatıcılardanbiri olan PGAP, olası transkripsiyon faktörlerinin (TF) baglanma bölgeleri açısından analizedilmistir. Bulunan TF baglanma bölgeleri silinerek ya da dogal konumlarında duplike edilerekPGAP varyant kütüphanesi olusturulmustur. Aynı zamanda, seçilen TF?ler asırı-ekspresedilerek ya da silinerek, bu faktörlerin r-protein üretimine etkisi arastırılmıstır. GelistirilenPGAP varyantları altında modifiye yesil floresan proteini üretiminin ekspresyon seviyeleri,dogal PGAP?a kıyasla 0.35-3.10 kat arasında degisim göstermistir. En yüksek ekspresyonseviyelerine ulasan baslatıcı varyantları olan Pro9 (Gal4-benzeri TF baglanma bölgesininduplike edildigi) ve Pro10 (Rfx1 baglanma bölgesinin silindigi) kontrolü altında ikinci modelprotein, rekombinant insan büyüme hormonu (rhGH), ekspres edilmis; dogal PGAP?a kıyasla,sırasıyla, 2.4 ila 1.6 kat daha fazla rhGH üretilmistir. Yarı-kesikli biyoreaktör isletimkosullarında, Pro9 kontrolü altında ve Gal4-benzeri TF?nin asırı-ekspres edildigi sus ile rhGHüretiminde birim hücre basına 2.2 kat artıs elde edilmistir. Gelistirilen hibrit yarı-kesikli isletimile en yüksek rhGH derisimi t = 8 st?te, CrhGH = 611 mg dm-3 elde edilmistir.

Suggestions

The effect of diabetes on rat skeletal muscle tissues at molecular level
Bozkurt, Özlem; Severcan, Feride; Department of Biology (2006)
In the present study Fourier Transform Infrared Spectroscopy was used to examine the effects of streptozotocin-induced diabetes mellitus on the structural components of slow- and fast-twitch rat skeletal muscles, at molecular level. Diabetes mellitus is a chronic disorder of carbohydrate, fat and protein metabolism, which is characterized by hyperglycemia caused by a defective or deficient insulin secretory response. The effect of diabetes is seen on a variety of tissues leading to important secondary compl...
Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?
Üner, Murat; Üner, Deniz; Atalık, Bora(2003)
Karbon monoksitin karbon dioksite oksitlenmesi tepkimesi oksijen molekülünün yüzeyde parçalanarak adsorplanması sonucunda oluşan oksijen atomu ile adsoplanmış karbon monoksit molekülünün etkileşimi ile gerçekleşir. Karbon monoksitin Pt üzerinde yol açtığı zehirleme etkisi yüzünden oksijen adsoplanması daha da önem kazanır. Bu çalışmanın amacı oksijen, hidrojen ve karbon monoksitin Pt/y-AkOs üzerindeki adsorplanması ve yapısal duyarlılığını incelemektir. Metallerin parçacık büyüklüğü kalsinasyon sıcaklığı ve...
Effects of carbon sources and feeding strategies on human growth hormone production by metabolically engineered pichia pastoris
Açık, Eda; Çalık, Pınar; Department of Chemical Engineering (2009)
In this study, effects of different carbon sources and their feeding strategies on recombinant human growth hormone (rhGH) production by Pichia pastoris were investigated by means of cell growth, recombinant protein production and expression levels of hGH and alcohol oxidase (AOX) genes. In this content, firstly, the strain to be used for high level rhGH production was selected between the two phenotypes, i.e., P. pastoris hGH-Mut+ and P. pastoris hGH-MutS. In this selection both phenotypes were compared in...
Effectiveness of set accelerating admixtures with different cement types
Üstüner, Didem Tuğba; Tokyay, Mustafa; Department of Chemical Engineering (2009)
In this study, effects of different carbon sources and their feeding strategies on recombinant human growth hormone (rhGH) production by Pichia pastoris were investigated by means of cell growth, recombinant protein production and expression levels of hGH and alcohol oxidase (AOX) genes. In this content, firstly, the strain to be used for high level rhGH production was selected between the two phenotypes, i.e., P. pastoris hGH-Mut+ and P. pastoris hGH-MutS. In this selection both phenotypes were compared in...
Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden pestisitlerin tayininde kullanılmak üzere yeni bir enzim biyosensörü yapımı
Kök, N. Fatma; Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2002)
Aldikarb, dünyada yaygın biçimde çeşitli tarımsal ürünlerin (soğan, patates, pamuk, tütün, şeker pancarı ve şeker kamışı) korunmasında kullanılan bir karbamat pestisitidir. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, özellikle de Çukurova yöresinde, beyaz pamuk sineğinin kontrolünde yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Sudaki yüksek çözünürlüğü ve yüksek toksisitesi yüzünden, yeraltı sularındaki aldikarb kirliliği çeşitli ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, karbamat ve organofosfat pestisitleri...
Citation Formats
P. Çalık, “Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU1ERXg.