Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden pestisitlerin tayininde kullanılmak üzere yeni bir enzim biyosensörü yapımı

Download
2002
Aldikarb, dünyada yaygın biçimde çeşitli tarımsal ürünlerin (soğan, patates, pamuk, tütün, şeker pancarı ve şeker kamışı) korunmasında kullanılan bir karbamat pestisitidir. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, özellikle de Çukurova yöresinde, beyaz pamuk sineğinin kontrolünde yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Sudaki yüksek çözünürlüğü ve yüksek toksisitesi yüzünden, yeraltı sularındaki aldikarb kirliliği çeşitli ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, karbamat ve organofosfat pestisitlerin asetilkolinesteraz enzimini inhibe etmesi temeline dayanan bir biyosensör oluşturulmuştur. Asetilkolinesteraz, kolin oksidaz enzimi ile birlikte, polihidroksietilmetakrilat (pHEMA) membranlarında tutuklanmış ve bu enzim içeren membranlar varlığında ortamdaki pestisitin enzimin oksijen tüketimine etkisi gözlenmiştir. İlk olarak enzimlerin tutuklanacakları membranların karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Membranların geçirgenlikleri, kalınlıkları, gözeneklikleri ve mekanik özellikleri incelenmiş ve SnCU ile hazırlanan membranların geçirgenlik ve gözeneklilik açısından immobilizasyona uygun olduğu görülmüştür. Enzimler membran içine hapsetme ve yüzeyine bağlanma olmak üzere iki değişik yere 'immobilize edilmiştir. Tutuklanmış enzimlerin değişik pH, tampon ve sıcaklıklardaki aktiviteleri incelenmiştir. En yüksek aktivitenin pH 9.0'da elde edilmesine karşılık, aldikarbın alkali ortamda hidrolize olmaması için çalışmalar pH 7.0'de gerçekleştirilmiştir. Enzim aktivitesinin sıcaklıkla arttığı görülmüştür (25-40°C). Doğrusal çalışma aralığı, membran içine hapsedilmiş ve yüzeye tutuklanmış enzimler için sırasıyla 10-500 ve 10-250 ppb olarak belirlenmiştir. Yüzeye tutuklanmış enzimler aldikarb varlığına daha hızlı tepki vermiştir. 23 ppb ve 12 ppb kadar düşük miktardaki aldikarbın tayini (membran içine ve yüzeyine tutuklanan enzimler için) 25 dakikalık bir analiz süresinde gerçekleştirilmiştir.

Suggestions

Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi
Çalık, Pınar(2018)
Insan büyüme hormonu (hGH), 22 kDa molekül agırlıgında, 191 amino asitten olusan, beyninön lobundaki hipofiz bezi tarafından üretilen bir proteindir. Hipofiz bezlerindeki somatotropikhücreler tarafından dogal olarak sentezlenen, kanda bulunan hGH?nin, insan organizmasındaeksik, bozuk (defective) üretiminin neden oldugu problemlerin düzeltilmesi için dısarıdanverilme ihtiyacı ?diger hormonlar gibi- bu farmasötik temel maddenin biyoteknolojik prosesleendüstriyel üretimini önemli yapmaktadır. Bu proje kapsamın...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Biyoteknolojik yöntemlerle kanser hastalığının DNA düzeyinde incelenmesi
Eren, Emel; Gündüz, Ufuk; Aytaç, Uğur(1994)
Son yıllarda, kanser tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, özellikle kan ve lenf sistemi ile ilgili kanser türlerinde erken tanı sayesinde tamamen iyileşen vakaların sayılarında da belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Moleküler biyoloji alanındaki en önemli gelişmelerin birisi de kansere neden olan moleküler değişikliklerin anlaşılmaya başlanmasıdır. Hücresel ve moleküler düzeyde bütün yaşamsal işlevlerimizin kontrol < merkezi olan DNA'da meydana gelecek bir bozukluk neticesinde kanser ha...
Mikroalgal Tabanlı Rekombinant Protein Ekspresyon Platformunun Geliştirilmesi
Öktem, Hüseyin Avni; Yücel, Ayşe Meral(2018)
Proje kapsamında mikroalgal sistemler için etkin bir rekombinant protein ekspresyonplatformunun gelistirilmesi arastırılmıstır. Yürütülen çalısmalar asagıda özetlenmektedir.Mikroalglrein kontrollü kosullarda heterofilik üretimi için maliyet etkin kültür yönteminingelistirilmesi: Bu amaçla farklı kosullarda ve farklı karbon kaynakları kullanılarak algleribüyüme performansları degerlendirilerek alglerin verimli büyüdükleri sartlar belirlenmistir. TAPbüyüme ortamının en yksek verimi sagladıgı belirlenmistir.Mi...
Citation Formats
N. F. Kök, V. N. Hasırcı, and N. Hasırcı, “Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden pestisitlerin tayininde kullanılmak üzere yeni bir enzim biyosensörü yapımı,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVNE9BPT0.