Hide/Show Apps

Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?

2003
Üner, Deniz
Üner, Murat
Atalık, Bora
Karbon monoksitin karbon dioksite oksitlenmesi tepkimesi oksijen molekülünün yüzeyde parçalanarak adsorplanması sonucunda oluşan oksijen atomu ile adsoplanmış karbon monoksit molekülünün etkileşimi ile gerçekleşir. Karbon monoksitin Pt üzerinde yol açtığı zehirleme etkisi yüzünden oksijen adsoplanması daha da önem kazanır. Bu çalışmanın amacı oksijen, hidrojen ve karbon monoksitin Pt/y-AkOs üzerindeki adsorplanması ve yapısal duyarlılığını incelemektir. Metallerin parçacık büyüklüğü kalsinasyon sıcaklığı ve süresini yükselterek artırılmış ve bu şekilde katalizörlerin yapısı değiştirilmiştir. Bu şekilde aynı miktarda metal yüklenmiş fakat farklı parçacık büyüklüğünde dolayısı ile farklı kenar, köşe ve düzlem atom oranlan içeren katalizörler hazırlanmıştır. Temiz yüzey adsorplanma ışılan ölçüldüğünde karbon monoksit ve oksijenin yapıya duyarlılık göstemedikleri, ancak hidrojenin temiz yüzey adsorplanma ısısının parçacık büyüklüğü ile ters orantılı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç hidrojenin CO veya $O_2$den daha fazla yapısal duyarlılık gösterdiğinin bir işareti olarak alınmıştır. CO oksitlenmesi tepkimesinin yapısal duyarlılık gösterdiği ise reaksiyon deneyleri ile açığa çıkarılmıştır. Tepkimenin aktivasyon enerjisinin artan parçacık büyüklüğü ile sistematik olarak azaldığı ortaya çıkarılmıştır.