İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi

Download
2018
Bektaş, Aydın
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Şimşek, Osman
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana toprak nemi degerleriölçülmektedir.Bu verilerin 11 yıldır toplandıgı göz önünde bulundurulursa, bu toprak nemi gözlemleri genisalanları temsil etmesi bakımında ülkemizdeki en uzun yer gözlemi zaman serisiniolusturmaktadır. Fakat bu verilerin toprak cinsine baglı olarak kalibrasyonu yapılmadıgındanbu verileri kullanılabilir hale getirecek dogruluk oranları bilinmemektedir. Aynı zamandahidrolojik modeller ve uydu verileri ile ülkemiz üzerinde ölçülen toprak nemi degerlerininvalidasyon çalısmaları da ancak dogruluk oranları bilinen yüksek kalitedeki toprak nemidegerleri ile yapılabilecegi ortadadır. Bu noktada, istasyonlarda ölçülen toprak nemidegerlerinin dogruluk oranlarının elde edilmesi çok kritiktir.Bu çalısmada, bu toprak nemi yer gözlemlerinin sıcaklıga baglı kalibrasyonları yapılacak vebu kalibre edilmis verilerin üç degisik metotla dogruluk oranları elde edilecektir. Elde edileceksonuçlar dogruluk oranları elde bulunan 11 yıllık toprak nemi degerlerinin birçok uygulamadakullanılabilirligini ortaya koyacaktır.

Suggestions

İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
Finite element modelling, earthquake analysis and structural health monitoring of Ortahisar Castle
Göksu, Osman; Türer, Ahmet; Department of Civil Engineering (2015)
Soil moisture is a critical parameter for many subjects like climate, drought, water and energy balance, weather prediction; yet the number of studies involving soil moisture has been limited in Turkey. Soil moisture parameter can be obtained using several different methods. Among the values obtained via different methods, station-based observations have the greatest potential to provide the most accurate soil moisture information, even though station based observations have the representativeness errors ov...
Evaluation of the consistency of station-based soil moisture measurements with hydrological model and remote sensing observations over Turkey
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2015)
Soil moisture is a critical parameter for many subjects like climate, drought, water and energy balance, weather prediction; yet the number of studies involving soil moisture has been limited in Turkey. Soil moisture parameter can be obtained using several different methods. Among the values obtained via different methods, station-based observations have the greatest potential to provide the most accurate soil moisture information, even though station based observations have the representativeness errors ov...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Kıyı bölgeleri su basma alanlarının coğrafi bilgi sistemleri ( CBS ) ve uzaktan algılama ( UA ) teknikleriyle belirlenmesi
Sorman, Ünal A.; Merzi, Nuri; Yalçıner, C. Ahmet; Doğanoğlu, Veysel; Ergin, Ayşen(1999)
Hem sel hem deniz kabarması etkilerine açık olan bir kıyı bölgesinin su basma alanları saptanmıştır. Bu yapılırken alışılagelmiş tekniklerin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılmıştır. Seçilen çalışma bölgesi olan Fethiye Çayboğazı havzası için çeşitli tekerrür sürelerine ait taşkın su basma haritaları elde edilmiştir. Çalışma birbirini tamamlar şekilde iki ayrı etkinlik sürecinden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, söz konusu akarsuyun değişik tekerrür sürelerine sahip taşkınlar sırasında oluş...
Citation Formats
A. Bektaş, M. T. Yılmaz, and O. Şimşek, “İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU1qSXk.