İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi

Download
2016
Orakçal, Özorhon Beliz
Birgönül, Mustafa Talat
Özyurt, Beste
Dikmen Toker, İrem
Bilgin, Gözde
Eken, Görkem
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler arasında paylaştırılmasını kapsamaktadır. Böylelikle şirket stratejisi ve durumuna uygun, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve şirket başarısı odaklı bir proje portföyü elde edilmektedir. İnşaat projelerinin karmaşık, değişken, çok ortaklı ve koşullara duyarlı yapısı düşünüldüğünde; bu alanda geliştirilebilecek proje portföy yönetimine yardımcı bir aracın önemi artmaktadır. Bunun yanı sıra, portföy yönetimi odaklı çalışmalarda projeler arası ilişkilerin yeterince kapsamlı ve güvenilir bir yöntemle ele alınamadığı da görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırma-geliştirme projesinde, inşaat projeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesini ve proje portföy yönetim sürecine dahil edilmesini sağlayacak, portföyün nasıl yönetilmesi gerektiğine dair yönlendirme yapabilecek akıllı ve dinamik bir aracın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, öncelikle proje portföy yönetimi alanında literatür taraması yapılmış ve portföy yönetimi anlayışının inşaat şirketlerine adapte edilmesini sağlayacak bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Aracın geliştirilmesi için bir yazılım firmasından hizmet alımı yapılmış, aracın geliştirim süreci ve nihai hali çeşitli anketler ve şirket profesyonelleriyle yapılan çalışmalarla desteklenerek aracın kullanılabilirliği doğrulanmıştır. Çalışma sonunda; şirketlerin kurumsal belleklerini oluşturarak şirket için en uygun olan portföy seçiminin şirket stratejisine, portföy düzeyinde risk ve beklenen karlılığa göre yapılmasını sağlayabilecek, proje ilişkileri ve portföyün özelliklerine göre yönetim önerileri sunabilecek bir portföy yönetim aracı geliştirilmiştir. Aracın büyük ölçekli inşaat şirketlerinin portföy yönetimlerine yardımcı olacağı, böylelikle şirketlerin yönetim anlayışının tekil projelerin başarısından şirket başarısına yönelebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda araç uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler için uygun portföylerin oluşturulması ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek ve şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajı kazanması mümkün olabilecektir

Suggestions

İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi
Bektaş, Aydın; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Şimşek, Osman(2018)
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana topra...
İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması
Başarır, Hakan; Tuncay, Kağan; Arıcı, Yalın; Yaman, İsmail Özgür; Binici, Barış; Canbay, Erdem(2019)
Proje kapsamında, iç basınçlı betonarme tünellerin davranısının incelenmesi çok yönlü birarastırma programı ile incelenmistir. Iç basınçlı tünel analiz ve tasarımına yönelik literatürdebuldugumuz tüm çalısmalar sayısal veya teoriktir. Projenin ilk ayagında iç basınçlı tüneldavranısının laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmesine olanak veren yenilikçi birdeneysel kurulumu gelistirilmistir. Bu kurulum saha gerilimlerinin gerçekçi bir sekildelaboratuvar ortamında olusturulmasına imkan vermektedir. Bu ...
Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Arazi gerilmelerinin belirlenmesinde akustik emisyon tekniğinin performans ve ölçümleri etkileyen faktörlerin araştırılması
Ulusoy, Reşat; Tuncay, Ergün; Sönmez, Harun(2006)
Bu çalışma, Akustik Emisyon (AE) tekniğinin arazi gerilmelerinin belirlenmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve konuya ilişkin literatürde yer alan tartışmalara, bir ölçüde de olsa, açıklık getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda Kaiser Etkisi (KE) seviyesi üzerinde önyüklemedeki gerilmelerle birlikte örneklerin içerdikleri mikroçatlaklann da etkili olduğu belirlenmiştir. KE seviyesinin öngerilmelerle ve mikroçatlaklarla ilişkisine yönelik, sınırlamalarıyla birlikte, Griffith...
Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması
Karakaş, Zafer; Tasbahjı, Tayseer; Özel, Fırat Halil; Sarıtaş, Afşin(2016)
Bu proje kapsamında, yarı-rijit bağlantılı çelik çerçeve yapı sistemlerinde, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler yürütülebilmesi için bir çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta, kolon ve kiriş elemanları boyunca I-kesitlerde oluşan kesme deformasyonlarını yakalanabilmektedir. Elemanın formülasyonu kuvvet-bazlı fonksiyonlar kullanmasıyla doğrusal olmayan davranışlar altında da gerçekçi sonuçlar sunabilmektedir. Geliştirilen elemanla kolon ve kirişler bo...
Citation Formats
Ö. B. Orakçal, M. T. Birgönül, B. Özyurt, İ. Dikmen Toker, G. Bilgin, and G. Eken, “İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek5USXk.