Hide/Show Apps

Kıyı bölgeleri su basma alanlarının coğrafi bilgi sistemleri ( CBS ) ve uzaktan algılama ( UA ) teknikleriyle belirlenmesi

1999
Sorman, Ünal A.
Merzi, Nuri
Yalçıner, C. Ahmet
Doğanoğlu, Veysel
Ergin, Ayşen
Hem sel hem deniz kabarması etkilerine açık olan bir kıyı bölgesinin su basma alanları saptanmıştır. Bu yapılırken alışılagelmiş tekniklerin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılmıştır. Seçilen çalışma bölgesi olan Fethiye Çayboğazı havzası için çeşitli tekerrür sürelerine ait taşkın su basma haritaları elde edilmiştir. Çalışma birbirini tamamlar şekilde iki ayrı etkinlik sürecinden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, söz konusu akarsuyun değişik tekerrür sürelerine sahip taşkınlar sırasında oluşacak taşkın alanlarını konu edinmektedir. Diğeri, fırtına anında kıyı bölgesinde oluşacak deniz kaynaklı kabarmanın kıyı bölgesinde su altında bıraktığı alanı incelemektedir. Çalışmalar sonunda deniz kaynaklı kabarmanın 1 m civarında kaldığı ve iç bölgelere etkisinin olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, bölge için hidrolojik havzanın ürettiği taşkının kritik olduğu anlaşılmıştır. Taşkınlardan etkilenen, binalar, tarım alanları ve altyapı örneksel olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar söz konusu bölgenin taşkınlara karşı korunması ile ilgili kararların verilmesinde kullanılabilecektir.